Jakie są OSP? Nowy raport Stowarzyszania Klon/Jawor

Jakie są OSP? Nowy raport Stowarzyszania Klon/Jawor

Stowarzyszanie Klon/Jawor przeprowadziło w 2016 roku kolejne badania Ochotniczych Straży Pożarnych. Ostatnie takie badania przeprowadzono w 2012 roku.

Badana była ogólna kondycja OSP pod względem jej zasobów ludzkich, materialnych, i finansowych, relacje z partnerami oraz problemy w funkcjonowaniu.

Naszym celem było przyjrzenie się ich szeroko rozumianej działalności kulturalnej, a tym samym jednostkom strażackim jako lokalnym centrom oddolnej aktywności kulturalnej. W tym celu odwiedziliśmy kilka OSP z terenu całej Polski, gdzie zrealizowaliśmy rodzaj case study: rozmawialiśmy z samymi strażakami, ale też ich otoczeniem, np. przedstawicielami lokalnego samorządu, szkoły, domu kultury, kościoła, ośrodka pomocy społecznej itp. Z drugiej strony przeprowadziliśmy badania ilościowe na reprezentatywnej próbie jednostek OSP - informuje Stowarzyszenie.

Z badań wynika, że ponad połowa jednostek poza akcjami ratowniczo - gaśniczymi zajmuje się podtrzymywaniem lokalnych zwyczajów i tradycji, poprzez na przykład tworzenie izb tradycji lub prowadzenie kronik swoich jednostek. 22% opiekuje się zabytkami i lokalnymi miejscami pamięci. Nieco mniej, bo 20% OSP, prowadzi świetlice, biblioteki lub organizuje zajęcia dodatkowe w ramach kół zainteresowań. Z kolei 8% OSP prowadzi orkiestry dęte lub innego rodzaju zespoły artystyczne.

Co więcej, 43% jednostek prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska, a 27% jednostek OSP ma pod swoją opieką drużynę sportową, np. piłkarską, a nieco mniej – 22% jednostek – patronuje kobiecej drużynie pożarniczej.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszają około 690 tysięcy Polek i Polaków. Typowa (przeciętna) OSP składa się z 37 osób, co oznacza, że w porównaniu do 2012 roku jednostki OSP są nieco liczniejsze – wtedy przeciętna jednostka skupiała 33 osoby. Liczebność OSP rośnie także w przeciwieństwie do liczebności pozostałych stowarzyszeń – w analogicznym czasie liczba członków przeciętnego stowarzyszenia zmalała z 33 do 30 członków.

Po co właściwie działać w OSP? 98% strażaków przyciąga możliwość pomocy ludziom w potrzebie i służby na rzecz społeczeństwa. Inne powody to m.in. przynależność do straży kogoś z najbliższej rodziny, znajomych i przyjaciół.

Na podstawie ngo.pl

Poniżej cały raport.


remiza998 750 100px

florian maly

strazacki.pl/ŁS