4 lipca zawyją syreny alarmowe

4 lipca zawyją syreny alarmowe

Jutro (4 lipca 2014 roku) o godzinie 12:00 w wielu miejscach zawyją syreny alarmowe. Wojewoda Dolnośląski zarządził przeprowadzenie na terenie województwa treningu akustycznego systemu ostrzegania mieszkańców, poprzez uruchomienie syren.

Jednocześnie w wielu miejscach uruchomiane zostaną syreny alarmowe. O godzinie 12:00 zostanie ogłoszony „Alarm powietrzny”, natomiast cztery minuty później zostanie on odwołany.

Głównym celem treningu jest:

- sprawdzenie szybkości obiegu informacji o zdarzeniach losowych, zagrażających bezpieczeństwu ludności, mienia oraz środowiska;

- doskonalenie znajomości procedur prognozowania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu;

- rozwijanie współpracy pomiędzy organami administracji zespolonej i niezespolonej, szczebla powiatowego i gminnego oraz innymi podmiotami i instytucjami;

- doskonalenie sprawności działania Powiatowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Uruchamianie syren i urządzeń głośnomówiących w tym dniu będzie miało charakter wyłącznie treningowy.

Trening odbędzie się na podstawie: § 10 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013 nr 0, poz.96).

Strażacki.pl

Jutro (4 lipca 2014 roku) o godzinie 12:00 w wielu miejscach zawyją syreny alarmowe. Wojewoda Dolnośląs

Galeria