niedziela, 05 listopada 2017

10 milionów dla małopolskich OSP z Funduszu Sprawiedliwości

10 milionów dla małopolskich OSP z Funduszu Sprawiedliwości

Kolejna szansa na doposażenie swoich jednostek w sprzęt medyczny i nie tylko. Ochotnicze Straże Pożarna województwa małopolskiego mają szansę na otrzymanie 10 milionów złotych z Ministerstwa Sprawiedliwości. Czas składania wniosków upływa 10 listopada, a więc należy się śpieszyć.

Minister Sprawiedliwości zaprasza jednostki sektora finansów publicznych –jednostki samorządu terytorialnego – gminy i miasta na prawach powiatu – z obszaru województwa małopolskiego, do składania wniosków w ramach II naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2017, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Zadania będą realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. Podmiotami uprawnionymi do aplikowania o dotacje celowe w ramach przedmiotowego II naboru wniosków są jednostki sektora finansów publicznych - jednostki samorządu terytorialnego: gminy i miasta na prawach powiatu województwa małopolskiego.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej do dnia 10 listopada 2017 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Głównej / Biura Podawczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Biuro podawcze Ministerstwa Sprawiedliwości czynne jest do godziny 15:30).

Po dokonaniu weryfikacji i akceptacji wniosków, Dysponent Funduszu niezwłocznie, nie później niż do dnia 24 listopada 2017 r. zamieści ogłoszenie o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zawiadomi podmioty o terminie i szczegółach organizacyjnych, dotyczących zawarcia umów i przekazania środków finansowych.

Szczegóły oraz wnioski można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod linkiem https://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,9949,ogloszenie-w-sprawie-przeprowadzenia-ii-naboru.html

Foto ilustrowane JelenieGora998

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria

Strazacki.pl