Kraj

Jak dostać się do Straży Pożarnej?

Jak dostać się do Straży Pożarnej?

Jak dostać się do Straży Pożarnej?  

Aby dostać się do Państwowej straży Pożarnej już na samym początku kandydat musi spełnić określone wymagania.

Chcąc dostać się do Straży Pożarnej przyszły kandydat musi być obywatelem Polski oraz nie może  być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Co więcej, musi korzystać z pełni praw publicznych, a także posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Aby dostać się do Państwowej Straży Pożarnej można obrać jedną z dwóch dróg: służbę kandydacką lub służbę przygotowawczą.

Służba przygotowawcza

Służba przygotowawcza to tzw. “nabór z ulicy”, czyli ogłoszenia poszczególnych jednostek PSP.

Aby dostać się do Straży Pożarnej, w pierwszej kolejności kandydat musi złożyć określone dokumenty. Wytyczne dotyczące wymaganych dokumentów są zawierane w ogłoszeniu o naborze. Bardzo ważne jest to, iż brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu, oświadczenia obowiązkowego, własnoręcznego podpisu oraz daty eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.  

W kolejnym etapie naboru, na kandydata czeka próba wydolnościowa i sprawnościowa. Jest to istotny  etap procedury kwalifikacyjnej.

Test dla kandydatów (mężczyzn i kobiet) obejmuje: podciągania  się na drążku, bieg po kopercie oraz próbę wydolnościową. Z kolei dla kobiet ubiegających się o pozostałe stanowiska służbowe:obejmuje rzut piłką lekarską, bieg po kopercie oraz próbę wydolnościową.

Istotne jest to, że uzyskane wyniki z testów sprawnościowych pozostają ważne przez 6 miesięcy. Okres ten jest liczony od dnia ukończenia testów, które mogą być wykorzystane przy innych postępowaniach kwalifikacyjnych do jednostek PSP.

Kandydat chcąc dostać się  do Straży Pożarnej musi zostać poddany ocenie umiejętności pływania i pracy na dużych wysokościach.

strazacki

Sprawdzian lęku wysokości zdaje przystępujący, który samodzielnie (asekurowany) osiągnął wysokość 20 metrów na drabinie ustawionej pod kątem 75°, a następnie z niej zszedł.

Test z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął dowolnym stylem dystans 50 metrów w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

Następnie na kandydata czeka rozmowa kwalifikacyjna, celem której jest sprawdzenie umiejętności odbierania, rozumienia i przekazywania informacji. Co więcej, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją Kwalifikacyjną ocenie podlega m.in. motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, czy też wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej.

W końcowym etapie następuje ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Komisja Lekarska wydaje pozytywną opinię, przekazując Komendantowi Jednostki informację o zatwierdzeniu kandydata do przyjęcia do służby PSP.

SŁUŻBA KANDYDACKA

2-letnie dzienne Studium Aspirantów (Częstochowa, Poznań lub Kraków)

Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa, może być przyjęty na podstawie dobrowolnego zgłoszenia oraz uzyskania świadectwa dojrzałości, pod warunkiem, że nie przekroczył wieku granicznego. Za wartość graniczną wieku przyjmuje się rok kalendarzowy, w którym osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej kończy 25 rok życia.

Kandydat aplikujący do szkoły składa świadectwo dojrzałości lub jego notarialnie potwierdzoną kopię. Osoba zdająca egzamin maturalny w bieżącym roku zobowiązana jest dostarczyć świadectwo dojrzałości najpóźniej w dniu przystąpienia do testu sprawności fizycznej. Pozostali kandydaci składają świadectwo dojrzałości lub jego notarialnie potwierdzoną kopię wraz z podaniem.

Od kandydata wymaga się, aby w ramach rekrutacji przedstawił świadectwo dojrzałości potwierdzające przystąpienie do części pisemnej egzaminu z następujących przedmiotów: matematyka, język obcy oraz jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka lub biologia.     

Proces naboru do służby kandydackiej składa się z postępowania rekrutacyjnego, testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu z pływania i braku lęku wysokości, weryfikujących predyspozycje i umiejętności niezbędne do udziału w działaniach ratowniczych przez strażaka w służbie kandydackiej. Proces ten we wszystkich szkołach przeprowadzany jest w tych samych dniach o wyznaczonej godzinie.

GRUPA 04

Po przejściu przez cały proces naboru  komisja rekrutacyjna, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz wyników ustalonych w protokole komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, sporządza protokół zawierający listę osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej. Lista wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej obejmuje pierwszych 100 osób z listy rankingowej, które uzyskały zaliczenie sprawdzianów z pływania oraz braku lęku wysokości.

Testy sprawnościowe są takie same dla wszystkich kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej: czy do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,  czy to biorących udział w naborach do szkół „aspiranckich” (Kraków, Częstochowa, Poznań), oraz w tzw. „naborach z ulicy”.

Nabory do Państwowej Straży Pożarnej
Przejdz

Grafika Ilustrowana Konrad Machura/Strazacki.pl 

Strażacki.pl

Jak dostać si


Sklep pożarniczy Florian

Koszulka strażacka 4F

etui strazackie na telefon


Czytaj również

blog comments powered by Disqus