Państwowa Straż Pożarna według PiSu

Państwowa Straż Pożarna według PiSu
Dodatki dla ochotników do emerytur i rent, reaktywacja ZSP i ZSR oraz pełnowymiarowy szpital polowy. To niektóre zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości znajdujące się w programie partii, z którym szła do wyborów. 
 
Poniżej część programu Prawa i Sprawiedliwości poświęcona Państwowej Straży Pożarnej i państwowemu systemowi ratowniczemu. 
 
Państwowa Straż Pożarna 
 
PSP jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, stanowi filar krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jako publiczna służba ratownicza zachowa państwowy charakter i będzie nadal finansowana z budżetu państwa. Prawo i Sprawiedliwość stanowczo sprzeciwia się planom jej podporządkowania samorządowi terytorialnemu. Wiele zagrożeń, jakim musi stawiać czoła ta służba, przekracza granice podziału administracyjnego. Dzięki centralnemu zarządzaniu jest możliwe utrzymanie wysokich i jednakowych w całym kraju standardów dyspozycyjności, wyszkolenia oraz wyposażenia w sprzęt ratowniczy. Podporządkowanie struktur publicznej służby ratowniczej jednostkom samorządu terytorialnego oznaczałoby nie tylko jej dekompozycję, lecz także uzależniałoby kondycję jej poszczególnych ogniw od zasobności i priorytetów jednostek samorządu. Zachowamy natomiast prawne możliwości dofinansowania Państwowej Straży Pożarnej przez samorząd stosownie do miejscowych potrzeb. Funkcjonariuszom PSP zostanie zagwarantowana pełna rekompensata za czas służby w godzinach ponadwymiarowych, uzasadnionej udziałem w akcjach ratowniczych. Natomiast strażacy ochotnicy z wieloletnim stażem służby w ochotniczych strażach pożarnych otrzymają dodatek do emerytury lub renty. 
 
Państwowy system ratowniczy 
 
Za konieczne uważamy zbudowanie powszechnego, jednolitego, państwowego systemu ratowniczego, którego jednym z zasadniczych elementów pozostanie Państwowa Straż Pożarna. W tym celu przekształcimy krajowy system ratowniczo-gaśniczy w zintegrowany krajowy system ratowniczy, obejmujący wszystkie dziedziny ratownictwa. Doprowadzimy do uporządkowania wzajemnych relacji między poszczególnymi służbami oraz kompetencji w sprawach dowodzenia działaniami ratowniczymi we wszystkich obszarach ratownictwa. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach ratownictwa będzie Komendant Główny PSP, a nadzór nad systemem będzie sprawował Minister Administracji i Spraw Wewnętrznych. W nowym programie modernizacji służb mundurowych będą przewidziane środki finansowe na dostosowanie struktury sprzętu ratowniczego i szkolenia ratowników do aktualnej siatki zagrożeń występujących na terenie naszego kraju. Powstanie pełnowymiarowy szpital polowy, spełniający bardzo ważną funkcję w czasie klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych. Obecnie służby ratownicze nie posiadają takiego szpitala. Elementem krajowego systemu ratowniczego będą reaktywowane zakładowe służby ratownicze i zakładowe straże pożarne w przedsiębiorstwach przemysłowych, w których występuje zagrożenie awariami niebezpiecznymi dla ludności i środowiska naturalnego. Przywracając rządowy charakter zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, funkcję Szefa Obrony Cywilnej Kraju powierzymy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednym z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości będzie zapewnienie pełnej funkcjonalności europejskiego numeru alarmowego 112 wraz z centrami powiadamiania ratunkowego (CPR), jako niezwykle ważnych instrumentów w systemie ratowniczym i zarządzaniu kryzysowym. Rozwiązanie to, pod rządami Donalda Tuska wielokrotnie odraczanie, będzie umożliwiać szybkie kierowanie niezbędnych sił na miejsce zdarzenia oraz sprawne działanie służb ratowniczych i służb porządku publicznego.
 
Nowym szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostanie Mariusz Błaszczak.
 
Strażacki.pl

Dodatki dla ochotników do emerytur i rent, reaktywacja ZSP i ZSR oraz pełnowymiarowy szpital polowy. T


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Czytaj również