Pruchnik

Słów kilka o OSP Pruchnik I

Słów kilka o OSP Pruchnik I

OSP Pruchnik I to jednostka o bardzo ciekawej i bogatej historii. Jej członkowie są spadkobiercami kilku pokoleniowej tradycji pożarniczej Pruchnika. Początki działalności przeciwpożarowej w Pruchniku sięgają 1818 roku o czym świadczą zapisy w Księgach Gruntowych Miejskich Pruchnickich, które są przechowywane w Jarosławskim Muzeum. W roku 1892 jednostka w dowód uznania dla swojej działalności otrzymała od społeczeństwa sztandar, który zaginął podczas II wojny światowej. Do dnia dzisiejszego pozostała z niego tylko szarfa, która jest przechowywana w archiwum jednostki. W roku 1998 jednostka otrzymała po raz drugi sztandar.

Jednostka w 1997 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jej członkowie stale podnoszą swoje kwalifikacje, biorą udział w szkoleniach ratownictwa technicznego, medycznego, do obsługi urządzeń hydraulicznych, współpracy z LPR itp. OSP nr 1 w Pruchniku tworzą ludzie, którzy wykazują wielką wolę działania oraz poświęcenia społecznego.

W 2001, 2009, 2010 strażacy brali czynny udział w usuwaniu skutków powodzi w miejscowościach: Gorzyce, Tarnobrzeg, Mielec, Ropczyce, Stalowa Wola, Sokolniki, Wielopole Skrzyńskie oraz na terenie gminy Pruchnik. Za swoją ofiarność otrzymali liczne pochwały i odznaki.

OSP Pruchnik I również aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej min. zabezpiecza, współorganizuje uroczystości państwowo–kościelne i sportowo-kulturalne m.in.: biegi o memoriał bł. Ks. B. Markiewicza, piknik charytatywny „Z bliźnim na majówkę”, zlot rowerowy im. gen. Marka Papały, Jarmark Sztuki Ludowej Pruchnickie Sochaczki, Dni patrona połączone z pielgrzymką dziękczynną, Orszak 3 Króli w Jarosławiu, Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski - Rajd Arłamów oraz wiele, wiele innych.

Od samego początku swojego istnienia OSP nr 1 w Pruchniku miała szczęście do ludzi organizujących jej działalność. Wykazywali się oni wielką wolą działania i poświęceniem dla dobra społecznego. Obecnie bardzo dobra współpraca prezesa i całego zarządu z władzami samorządowymi, instytucjami strażackimi i innymi owocuje wieloma sukcesami w pozyskiwaniu środków na doposażenie jednostki, modernizację remizy i realizowanie przedsięwzięć dla dobra mieszkańców gminy.

Jednostka pozyskała środki finansowe min. na:

1) budowę placu zabaw przy zespole boisk Orlik 2012 w Pruchniku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

2) zakup sprzętu hydraulicznego, umundurowania itp. z KG PSP, Gminy Pruchnik,

3) karosację samochodu pożarniczego z KG PSP, Gminy Pruchnik.

4) zakup fabrycznie nowego średniego samochodu pożarniczego MAN TGM 13.290

Dzięki zaangażowaniu i staraniom strażaków z OSP Pruchnik I Rada Miejska w Pruchniku zapewniła finansowanie realizacji inwestycji rozbudowy remizo – świetlicy, a Gmina Pruchnik pozyskała dodatkowe środki finansowe z UE na w/w zadanie. W pierwszej kolejności rozbudowano remizę o kuchnię, pod którą powstał garaż oraz pomieszczenia magazynowe. Przed zakupem nowego samochodu bojowego zmodernizowano obniżono posadzkę głównego garażu zwiększając docelowo jego wysokość, wymieniono drzwi wjazdowe oraz wykonano odwodnienie budynku. W ramach remontów dokonano aranżacji sali, a obecnie powstają nowe ubikacje.

Przy jednostce działa również od kilkudziesięciu lat Strażacka Orkiestra Dęta, która uświetnia swoimi występami uroczystości strażackie, państwowe, kościelne organizowane na terenie gminy, jak i powiatu, województwa czy kraju.

Druhowie z OSP nr 1 w Pruchniku są spadkobiercami bardzo bogatej tradycji i godnymi następcami przodków. Prowadzone przez nich działania ratowniczo – gaśnicze, angażowanie się w życie społeczności lokalnej świadczą o tym, że kontynuują dzieło swoich ojców. Obecnie jednostka liczy 60 członków, w tym 5 honorowych, 7 wspierających oraz 48 czynnych, którzy wykazują się wielką wolą działania i bezinteresownego poświęcenia dla dobra społecznego, posiada powołaną JOT III kategorii w skład, której wchodzi 18 członków.

W ostatnich latach notowana jest największa liczba wyjazdów wśród jednostek OSP z terenu powiatu jarosławskiego (2013 – 90, 2014 – 80, 2015 – 71, 2016 – 75). Posiadane wyszkolenie oraz doświadczenie powoduje to, że OSP w ostatnich latach, wyjeżdża największą liczbę razy do zdarzeń wśród jednostek OSP z terenu powiatu jarosławskiego.

Na wyposażeniu jednostki znajduje się obecnie średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 13.290 z 2015 r., który druhowie zakupili dzięki dofinansowaniu z dotacji Komendanta Głównego PSP, WFOŚiGW, Powiatu Jarosławskiego, TUW i przede wszystkim Gminy Pruchnik. W bieżącym roku strażacy chcieliby pozyskać środki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Ponadto Jednostka użytkuje samochód będący własnością Gminy Pruchnik marki Mercedes Vito z 2006 r. jednak służy on jedynie do przewozu osób.

Jednostka jako jedna z 3 z terenu powiatu Jarosławskiego została wytypowana do zabezpieczania zdarzeń do których dojdzie na autostradzie A4 w okolicach Jarosławia.

Na wyposażeniu oprócz w/w pojazdów druhowie posiadają również różnego rodzaju sprzęt i urządzenia do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych. Są to m.in.:

motopompy pożarnicze – 2 szt.

pompy szlamowe – 2 szt.

pompa pływająca – 1 szt.

pompa elektryczna – 1 szt.

zestawy hydrauliczne do ratownictwa technicznego – 2 kpl. (średni i lekki),

pilarki do drewna – 2 szt.

pilarka do betonu i stali,

agregaty prądotwórcze – 2 szt.

aparaty oddechowe – 4 kpl.

środki ochrony indywidualnej – 12 kpl.

radiostacje nasobne – 4 szt.

radiostacje samochodowe – 2 szt.

zestaw do ratownictwa medycznego z deską – 1 kpl.

inny sprzęt oraz urządzenia niezbędne do prowadzenia skutecznych działań.

Wspólnie z OSP w Świebodnej od 3 lat druhowie organizują Strażacki Turniej Siatkówki o puchar Burmistrza Pruchnika.

Corocznie uczestniczą we wszelkiego rodzaju manewrach zarówno gminnych jak i powiatowych, szkoleniach specjalistycznych, czy zawodach sportowo-pożarniczych.

Naczelnik Jednostki - Bogdan Wrzuszczak, który od roku 1970 pełnił i pełni wiele funkcji, jest wiceprezesem, naczelnikiem, gospodarzem i kierowcą bojowego wozu strażackiego, nagrodzony za ofiarność, odwagę i za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej, m.in.: złotym medalem od Prezydenta RP A. Kwaśniewskiego w 2001 r. oraz od Prezydium ZOW ZOSP RP w 2005 r., srebrnym medalem od Prezydium ZG ZOSP RP w 2001 r., srebrną i złotą odznakę z MSWiA w 2001 i 2010r., odznaką „strażak wzorowy” w 1998r., odznakę za wysługę 40 lat w ochotniczym pożarnictwie, za wzorową służbę, zaangażowanie, ofiarność w ratowaniu ludzkiego życia i mienia w plebiscycie organizowanym przez gazetę codzienną Nowiny 24 - „STRAŻACY NA MEDAL 2012” został wybrany przez kapitułę konkursu Strażakiem Roku 2012.

W dniu 1 kwietnia przedstawiciele z OSP z terenu Gminy Pruchnik w osobach Bogdan Wrzuszczak – Naczelnik OSP Pruchnik I, Krzysztof Zaleski – Naczelnik OSP Pruchnik II, Stanisław Szkoła – Naczelnik OSP Pruchnik III, wspólnie z Panią Jolantą Danak – Gajda – dziennikarką Polskiego Radia Rzeszów S.A., Marianem Romanikiem – Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP PR w Pruchniku oraz Agnieszką Wojdyła – Zastępcą Burmistrza Pruchnika, uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Radiowego „Strażacy ochotnicy – nie tylko gaszą 2015” oraz XX Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Nasza Straż Pożarna 2015”. Organizatorem konkursów był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Polskie Radio S.A.. Reportaż Pani Jolanty Danak-Gajda „200 lat straży w Pruchniku” został nagrodzony – zdobył trzecią nagrodę.    

Strażacki.pl

OSP Pruchnik I to jednostka o bardzo ciekawej i bogatej historii. Jej członkowie są spadkobiercami kilku

Galeria

Czytaj również