Warszawa

Posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa - KOMUNIKAT

Posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa - KOMUNIKAT

W dniu 05 listopada 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Tymczasowej Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

Komendant Główny PSP. gen. brygadier Leszek Suski zabrał głos w sprawie tematów zgłoszonych do omówienia przez Członków Rady KSP w dniu 17 października 2018 roku w JRG 17 w Warszawie podczas posiedzenia Rady Tymczasowej Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ. 

Komendantem Głównym PSP odniósł się do następujących tematów:

 1. Rozdział środków na podwyżki w 2018 roku
  1. KG zaproponował żeby z kwoty na podwyżki przeznaczyć środki na podniesienie uposażeń dla grup 9-13 i dodatkowo sfinansować dodatek wielkomiejski. Zdaniem strony związkowej środki w całości należy rozdzielić na wszystkich strażaków. Komendant Główny przyjął takie stanowisko i poinformował, że w tej sprawie odbędzie się dodatkowe spotkanie gdzie ustalone zostaną szczegóły rozdziału.

 2. Zmiana zasad finansowania Państwowej Straży Pożarnej
  1. Komendant poinformował, o projekcie dotyczącym zmian w finansowaniu Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ich centralizacji. Po dyskusji i przedstawionych przez stronę związkową argumentach poinformował, iż projekt ten może spowodować wiele komplikacji i powinien zostać dogłębnie przeanalizowany.

 3. Dyspozycja KG w sprawie godzin nadliczbowych dla dowódców i zastępców dowódców JRG.
  1. Komendant Główny wyjaśnił polecenie przekazane podległym komendantom wojewódzkim. Poinformował, że sprawa dotyczy tylko dowódców i zastępców dowódców JRG. KG polecił aby w związku z nadużyciami stwierdzonymi w niektórych jednostkach dowódcy jrg i zastępcy dowódców jrg nie generowali godzin nadliczbowych. Takie sytuacje będą dozwolone tylko w przypadkach szczególnych.

 4. Zasady udostępniania członkom NSZZ SOLIDARNOŚĆ samochodów służbowych w celu realizacji działalności związkowej;
  1. Sprawa zostanie przeanalizowana. Strona Związkowa wystąpi z pismem do Komendanta Głównego w sprawie dokładnego określenia celu i zasad udostępniania samochodów do celów związkowych. KG poinformował, że ogólne zasady udostępniania pojazdów reguluje odpowiednie Zarządzenie Komendanta Głównego PSP. Co do zasad szczegółowych KG odniesie się po otrzymaniu pisma.

 5. Zasady przyznawania awansów służbowych dla funkcjonariuszy w listopadzie w kontekście setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
  1. Komendant Główny przyjął do wiadomości, że awanse w tak uroczystym roku jakim jest rok stulecia odzyskania niepodległości są wielkim wyróżnieniem dla strażaków i poinformował, iż postara się zwiększyć limity ilościowe na awanse w poszczególnych województwach.

 6. Termin i zakres wprowadzenia nowego przepisu kwalifikacyjnego w PSP;
  1. Komendant Główny poinformował iż przepis kwalifikacyjny został przekazany do MSWiA i na tą chwilę brak jest odpowiedzi w tym zakresie. Zdaniem KG PSP powinien on wejść w życie jak najszybciej, jednak z niezbędnymi poprawkami merytorycznymi.

 7. Rozporządzenie w sprawie BHP, które jest w obiegu.
  1. Komendant Główny potwierdził że trwają prace nad nowym przepisem BHP. Poinformował że zostanie on przekazany do konsultacji ze związkami zawodowymi po stworzeniu jednolitego projektu na poziomie KG PSP.

 8. Zasady oddelegowywania funkcjonariuszy do służby w Komendzie Głównej PSP.
  1. KG poinformował, że jego zdaniem oddelegowywanie funkcjonariuszy do KG PSP służy zwiększaniu wiedzy strażaków o pracy w jednostce centralnej i ta praktyka będzie kontynuowana. Co do kwestii finansowych KG stwierdził, że faktycznie nie może finansować oddelegowanych strażaków ale przekazuje znaczne środki na paragrafy rzeczowe dla komend, które oddelegowują swoich ludzi do KG PSP.

 9. Zasady przyznawania stopni służbowych funkcjonariuszom którzy ukończyli eksternistyczne kursy Z22 i Z23;
  1. KG poinformował, że przeanalizuje tę sprawę pod kątem możliwości nadania stopni w/w funkcjonariuszom. KG stoi na stanowisku, że jeżeli tacy funkcjonariusze mają zaliczone egzaminy to powinni stopnie otrzymać.

 10. Omówienie potrzeby zapewnienia mieszkań funkcjonariuszom skierowanym do pełnienia służby poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
  1. KG poinformował, iż nie otrzymuje informacji o tym aby jakikolwiek funkcjonariusz nie otrzymał kwatery tymczasowej, lub mieszkania służbowego po zakończeniu szkoły i skierowaniu do Komendy poza miejscem zamieszkania. KG stwierdził, że według jego wiedzy w zasobach poszczególnych komend znajdują się mieszkania i kwatery dla takich strażaków.

Podczas spotkania omówiono również kwestię akcji protestacyjnej prowadzonej przez Sekcje NSZZ Solidarność. Prezydium poinformowało Komendanta Głównego o założeniach i formach protestu.

 

Źródło: http://kspnszz.org Fot. ilustrowana

Strażacki.pl

W dniu 05 listopada 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków