Projekt DAR z dofinansowaniem

Projekt DAR z dofinansowaniem

28 grudnia 2016 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Umowę ze strony NFOŚ podpisał Roman Wójcik – zastępca prezesa zarządu, natomiast ze strony Państwowej Straży Pożarnej umowę podpisał komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski, któremu towarzyszył jego zastępca st. bryg. Krzysztof Hejduk.

Wartość projektu to 141 181 000 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności wynosi 120 003 850 PLN.

Przedmiotem projektu są:
- zakupy sprzętu w zakresie prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych (m. in.: pojazdy do ratownictwa wysokościowego z drabiną i podnośnikiem, pompy do substancji chemicznych, agregaty prądotwórcze);
- zakupy wyposażenia do realizacji procesu kształcenia w tym symulatorów i trenażerów odzwierciedlających środowisko pracy ratowników;
- wyposażenie szkół i ośrodków w sprzęt ratowniczo-gaśniczy do szkolenia w zakresie ratowania życia, zdrowia, mienia oraz usuwania skutków katastrof naturalnych, a także wywołanych działalnością człowieka;
- zadania związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektem oraz działania informacyjno-promocyjne.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na terenie Polski. Ponadto, projekt przyczyni się do poprawy jakości i skuteczności działań ratowniczych, co przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego.

Beneficjentem projektu jest KG PSP. Komendy Wojewódzkie PSP są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, będą prowadziły postępowania przetargowe, występowały o środki, dokonywały płatności oraz odbierały zakupiony sprzęt.

Projekt był już realizowany w 2014 roku, więcej przeczytacie tutaj:

http://strazacki.pl/artyku%C5%82y/dar-dla-pa%C5%84stwowej-stra%C5%BCy-po%C5%BCarnej-nasze-podsumowanie

 

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

strazacki.pl/ŁS