Projekt KOLEJ z dofinansowaniem!

Projekt KOLEJ z dofinansowaniem!

20 grudnia 2016 roku w Centrum Unijnych Projektów Transportowych została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Umowę ze strony CUPT podpisał Przemysław Gorgol – p.o. dyrektor CUPT, natomiast ze strony Państwowej Straży Pożarnej umowę podpisał komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski, któremu towarzyszył jego zastępca st. bryg. Krzysztof Hejduk.

Projekt polega na doposażeniu jednostek PSP na obszarze całego kraju w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie kolejowym. Nowy sprzęt poprawi szybkość i skuteczność akcji, co jest priorytetem szczególnie podczas zdarzeń o dużych rozmiarach. To z kolei ułatwi sprawne przystąpienie do prowadzenia działań ratowniczych dużej liczby ratowników i sprzętu, co ograniczy negatywne skutki oddziaływania na środowisko naturalne i ludzi oraz zminimalizuje koszty bezpośrednie i pośrednie likwidacji powstałych zagrożeń.

Zakup specjalistycznego sprzętu i samochodów ratowniczych obejmie m.in: ciężkie i średnie samochody ratownictwa technicznego, autobusy do przewozu ratowników, ciężkie i średnie samochody ratowniczo- gaśnicze, trenażer do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy, kontenery: do transportu środka pianotwórczego, z agregatem proszkowym, sanitarne.

Wartość projektu to 202 750 000 PLN, z czego środki unijne to 172 337 500 PLN.

Na przyszły rok zaplanowano wszczęcie i przeprowadzenie postępowań przetargowych, podpisanie umów z wykonawcami oraz pierwsze dostawy sprzętu. Natomiast 2018 będzie rokiem największych dostaw sprzętu i zakończenie rzeczowe realizacji projektu.

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

strazacki.pl/ŁS