Spotkanie związków zawodowych z Ministrem Spraw Wewnętrznych

Spotkanie związków zawodowych z Ministrem Spraw Wewnętrznych

W dniu 19 lipca 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie prowadzonych prac nad przepisami dotyczącymi funkcjonariuszy służb mundurowych - między innymi w sprawie obniżenia zasiłków chorobowych ze 100 do 80 procent uposażenia.

 

W rozmowach uczestniczyli m.in. Bartłomiej Sienkiewicz – Minister Spraw Wewnętrznych, Marcin Jabłoński – Podsekretarz Stanu w MSW, Władysław Budzeń – Dyrektor Departamentu Budżetu MSW, Wojciech Woropaj – Dyrektor Departamentu Nadzoru MSW. Strażaków reprezentowali Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa oraz Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK ZZS “Florian”.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dniem 17 czerwca 2013 roku zdecydowała o rozpoczęciu protestu polegającego na oflagowaniu jednostek oraz podjęciu działań informacyjnych. Federacja zarzucała rządowi "uporczywy brak dialogu" i zwracała uwagę, że proponowane zmiany obniżenia zasiłków chorobowych ze 100 do 80 proc. pensji, to kolejne wprowadzane rozwiązanie niekorzystne dla funkcjonariuszy.

W ramach prowadzonej dotychczas akcji protestacyjnej FZZSM wystosowała następujące żądania:

  • zaprzestanie prac nad niekorzystnymi zmianami przepisów dotyczących zwolnień lekarskich,
  • zaprzestanie prac nad niekorzystnymi zmianami przepisów w sprawie likwidacji III grupy inwalidzkiej,
  • wprowadzenia odpłatności za godziny nadliczbowe, służbę w nocy, niedziele i święta,
  • waloryzacja uposażeń,
  • przeznaczenie środków wynikających z niepełnego zatrudnienia na fundusz motywacyjny.

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt wybiórczego stosowania w nowych regulacjach prawnych rozwiązań przyjętych wprost z kodeksu pracy m.in. stosowanie stawki 80% za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim. Niestety funkcjonariuszom służb mundurowych w dalszym ciągu nie zostaną zapewnione płatne godziny nadliczbowe, czy dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nocy, czy w niedzielę i święta. Takie traktowanie funkcjonariuszy stawia tą specyficzną grupę zawodową w sytuacji gorszej od pozostałych grup zawodowych.

W trakcie spotkań z przedstawicielami MSW, które miały miejsce w dniach 28 czerwca i 5 lipca 2013 roku przedstawiciele związków zawodowych zaproponowali Ministrowi, aby wniósł poprawkę do projektu ustawy w sprawie zwolnień lekarskich, która zakładałaby przez okres 90 dni w skali roku 100% płatne chorobowe, natomiast po przekroczeniu 90 dni stawka za wynagrodzenie chorobowe ulegałaby pomniejszeniu do wysokości 80% uposażenia.

Minister Spraw Wewnętrznych - Bartłomiej Sienkiewicz  w swoich wypowiedziach podkreślał fakt, iż projekt zmian jest w chwili obecnej złożony w Sejmie, a przed jego pierwszym czytaniem nie ma fizycznej możliwości wniesienia do niego jakichkolwiek poprawek zgodnie z postulatem związków zawodowych. Minister oświadczył, że Ministerstwo Spraw  Wewnętrznych podczas prac parlamentarnych nad projektem będzie przeciwne ewentualnym próbom dodatkowego zaostrzenia proponowanych przepisów w zakresie zwolnień lekarskich funkcjonariuszy. Mimo wyraźnych oczekiwań strony związkowej Minister Sienkiewicz powiedział, że w trakcie prac parlamentarnych projekt ustawy w sprawie zwolnień lekarskich funkcjonariuszy może ulec również takim zmianom, które zmierzają w niepożądanym przez funkcjonariuszy kierunku. Pozytywnym aspektem jest fakt, że prace nad projektem dotyczącym zmian w zakresie rent inwalidzkich i komisji lekarskich zostały wstrzymane zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Ministra.

Związkowcy poruszyli również bardzo ważną kwestię zamrożenia płac funkcjonariuszy. Wysokość dotychczasowych waloryzacji stawia grupę funkcjonariuszy w niekorzystnej sytuacji, ponieważ ich łączna wysokość zaledwie w niewielkim stopniu rekompensuje inflację w latach 2009 - 2013, a zapowiadany brak podwyżek w roku 2014 tą niekorzystną sytuację pogłębia.

W kwestii zamrożenia płac Minister Spraw Wewnętrznych oznajmił, że w obecnej sytuacji budżetowej jest ono niepodważalne. Dodatkowo podkreślił, że przyznana w 2012 roku podwyżka w wysokości po 300 złotych brutto na funkcjonariusza pozwoliła, aby pieniądze dotarły do osób najbardziej potrzebujących wśród funkcjonariuszy.

W kwestii kierowania zaoszczędzonych środków finansowych na bieżące funkcjonowanie służb związkowcy, bazując na dotychczasowym doświadczeniu, związkowcy wskazują na poważny problem. Dotychczasowe praktyki w tej materii polegały na łataniu wysoce niedoszacowanych budżetów jednostek, a dopiero niewielki ułamek tych pieniędzy zasilał budżet funduszu motywacyjnego. Związkowcy są przekonani, że taki sam los spotkałby środki finansowe pochodzące z "zaoszczędzonych" 20% z chorobowego zamiast zasilić fundusz premiowy dla funkcjonariuszy, którzy pełniliby służbę za nieobecnych.

Minister Sienkiewicz zasygnalizował zebranym, że w kwestii kierowania środków z wakatów na bieżące funkcjonowanie służb, liczba wakatów w roku 2012 zmniejsza się, a co za tym idzie kwota jaką dysponowali dotychczas komendanci sukcesywnie zmniejsza się. Kolejne rządy w pewnym stopniu finansowały służby właśnie poprzez utrzymywanie wakatów. Niestety w obecnej sytuacji finansowej system ten z konieczności nadal musi być utrzymywany. Środki finansowe pochodzące z wakatów pozostają w dyspozycji komendantów, którzy podejmują dalsze decyzje co do sposobu ich wydatkowania.

W końcowej części spotkania przedstawiciele FZZSM przypomnieli o ustaleniu roboczego spotkania z reprezentantami MSW, zgodnie z którym miały być prowadzone dalsze rozmowy na temat płatnych nadgodzin oraz ekwiwalentu za służbę pełnioną w porze nocnej, święta i dni ustawowo wolne.

Na wniosek przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Minister Spraw Wewnętrznych zaproponował ustalenie harmonogramu dalszych spotkań, jednak w toku rozmów nie padły konkretne daty. Teoretycznie kolejne spotkanie powinno odbyć się między 24 lipca a 11 września 2013 roku, czyli tuż po pierwszym czytaniu w Sejmie projektu ustawy w sprawie zwolnień lekarskich funkcjonariuszy służb mundurowych, a jeszcze przed protestami zapowiedzianymi przez organizacje związkowe.

Strażacki.pl

Czytaj również