Polska

Dodatkowy budżet dla OSP. Prezydent podpisał ustawę

Dodatkowy budżet dla OSP. Prezydent podpisał ustawę

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że dnia 6 sierpnia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która wprowadza przepis przewidujący możliwość finansowania zadań społeczno-edukacyjnych ochotniczych straży pożarnych z: budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe.

Wysokość środków przekazywanych z budżetu państwa będzie określana corocznie przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który też będzie dokonywał rozdziału tych środków finansowych na podstawie wniosków złożonych przez ochotnicze straże pożarne, za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego ze względu na teren działania tej straży - czytamy w ustawie. 

Należy zaznaczyć, że ustawa dotyczy wsparcia finansowego działań OSP innych niż ratunkowo-gaśniczych.

Zgodnie z przedmiotową ustawą, do zadań ochotniczych straży pożarnych będą należeć zadania o charakterze społeczno-edukacyjnym, w tym w szczególności:

1) organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;

2) organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

3) upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

4) propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Ustawa  wchodzi w dzień następny po ogłoszeniu.

 

Źródło: prezydent.pl

 

Strażacki.pl

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że dnia 6 sierpnia 2019 r. Prezyd


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również

blog comments powered by Disqus