Kraj

Narada służbowa Zespołu Eksperckiego Komendanta Głównego PSP ds. ochrony danych osobowych i Inspektorów Ochrony Danych

Narada służbowa Zespołu Eksperckiego Komendanta Głównego PSP ds. ochrony danych osobowych i Inspektorów Ochrony Danych

W dniach 7-9 września w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie odbyło się spotkanie Zespołu Eksperckiego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej ds. ochrony danych osobowych i Inspektorów Ochrony Danych wyznaczonych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas narady omówiono stopień realizacji zadań zaplanowanych na 2021 rok, a także dyskutowano o wyzwaniach na rok 2022. Poruszono tematykę występujących problemów w jednostkach PSP dotyczących ochrony danych osobowych, w tym m.in. przepracowano studium przypadku w związku z kontrolami PUODO w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Rozmawiano o kompetencjach PUODO i uprawnieniach innych podmiotów dokonujących sprawdzeń przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Formułowano wnioski de lege ferenda dotyczące wytycznych Komendanta Głównego PSP w sprawie organizacji ochrony danych osobowych w jednostkach PSP. Ponadto, omówiono kwestie przetwarzania ochrony danych osobowych procedowanego projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Uczestnicy spotkania poruszyli problematykę dotyczącą metodyki wartościowania naruszeń, zasad postępowania przy żądaniu przekazania danych osobowych, zagadnień współadministracji oraz materiałów szkoleniowych z zakresu RODO.

Podczas narady wyznaczone zostały zespoły mające opracować w najbliższym czasie wzorcową dokumentację dotyczącą ww. zagadnień.

Źródło: KG PSP 

Strażacki.pl

W dniach 7-9 września w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowe

Galeria

Czytaj również