Powiat jeleniogórski: Seria pożarów traw i nieużytków rolnych

Powiat jeleniogórski: Seria pożarów traw i nieużytków rolnych

Mimo bezwzględnych zakazów podpalania, trawy dalej płoną. Strażacy mieli wczoraj pełne ręce roboty, interweniowali w naszym regionie kilkakrotnie. Aż dwukrotnie gasili płonące trawy w okolicach Krzyża Milenijnego, to już wyjątkowa zuchwałość podpalaczy.

 

Dzisiaj nie było lepiej. Byliśmy bezpośrednimi świadkami akcji strażaków, zmagających się z ugaszaniem podpaleń w drodze na Szklarską Porębę, gdzie paliły się duże obszary traw i nieużytków.

Warto podkreślić, że strażacy ledwie zdołali ugasić ten rejon, a już wkrótce musieli zając się gaszeniem pożaru w okolicy Urzędu Skarbowego. Należy dodać, że w tym miejscu (są to okolice Cieplic) paliły się bardzo mocno trawy i chaszcze, na których porozrzucane były elementy gumowe i to miało wpływ na intensywność ognia.

Paliło się w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych i gospodarczych co stanowiło realne zagrożenie dla miejscowej ludności. Strażacy interweniowali również w Kostrzycy oraz przy ulicy Wincentego Pola, alei Jana Pawła II, Nabrzeżnej i Romera w Jeleniej Górze.

Od początku 2014r. jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu jeleniogórskiego uczestniczyły w gaszeniu 229 pożarów traw i nieużytków !!!

Liczba ta stanowi aż 40% wszystkich wyjazdów (564) od początku roku. Od 1 do 11 marca strażacy ugasili 85 pożarów traw i nieużytków. Za oknami mamy wspaniałą pogodę, świeci słońce i jak na zimę jest wyjątkowo ciepło. Cieszmy się tak piękną aurą i nie niszczmy otaczającej nas przyrody wypalając trawy i nieużytki !!!

Przypominamy, że te bestialskie praktyki palenia traw, zagrażają bezpośrednio przyrodzie i są w Polsce absolutnie zakazane, stanowi o tym ustawa z dnia 16.IV.2004 r. o ochronie przyrody :

Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

Kwestie tychże praktyk należy również rozpatrywać w aspekcie suchej gleby i roślinności. Dotkliwa susza, na skutek długotrwałego braku opadów deszczu i bardzo łagodnej zimy, powoduje że rozmiary pożaru i jego intensywność mogą wywołać fatalne skutki dla przyrody. Pamiętajmy, na polach, łąkach, dzikich trawach, nieużytkach żyją drobne zwierzęta, które mają niebagatelny wpływ na naszą przyrodę.

Ponadto Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010r. Nr 109, poz. 719) również zabrania wypalania:

§ 4. W obiektach i na terenach przyległych do nich zabronione jest rozpalanie ognia lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.

§ 40. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:

1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;
2) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi;

§ 43. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997r. Nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami) reguluje kwestie związane z karą jaka może zostać orzeczona za przestępstwo:

Art. 163. § 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w
§ 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 164. § 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

PODPALACZE BEZ DOPŁAT UNIJNYCH
Rolnikom wypalającym trawy przypominamy o tym, że po akcesji Polski z Unią Europejską producent rolny będzie mógł uzyskać dopłaty do gruntów rolnych, warunki i tryb ich uzyskania określa ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 z późniejszymi zmianami). Art.2. ust.1. stanowi: ,,… producentowi rolnemu, przysługują płatności na będące w jej posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, zwane dalej gruntami rolnymi”. Oznacza to iż na grunty wypalane nie zostanie przyznana dopłata.

CO MOŻESZ ZROBIĆ?
Zawsze możesz zwrócić uwagę podpalaczowi. Jednak b e z p i e c z n i e j s z y m i s k u t e c z n i e j s z y m s p o s o b e m j e s t poinformowanie straży pożarnej i policji. Dzwoń pod numer 998 – Państwowa Straż Pożarna i 997 – Policja.

Link do filmu na YouTube:

{ rsmediagallery tags="20140313_powiat_jeleniogorski_seria_pozarow_traw_i_nieuzytkow_rolnych"}

tekst: st. kpt. Andrzej Ciosk, Agata M.,
film: portalik24,
zdjęcia: portalik24 i OSP Sobieszów.

Strażacki.pl

Czytaj również