Dolny Śląsk: Osiem uwag przekazanych do dalszej konsultacji ws RPO WD 2014-2020

Dolny Śląsk: Osiem uwag przekazanych do dalszej konsultacji ws RPO WD 2014-2020

W dniach 28 października - 2 grudnia 2013 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W zestawieniu uwag znalazło się osiem propozycji zmian związanych z ochroną przeciwpożarową. Co ważne propozycje nie zostały odrzucone lecz przekazane do dalszych szczegółowych analiz. Zaakceptowane zostały działania dotyczące organizowania specjalistycznych kursów dla strażaków OSP.

Konsultacje społeczne trwały 36 dni podczas których przeprowadzono 36 spotkań mających na celu zaprezentowanie założeń Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego.

Konferencja inaugurująca konsultacje społeczne projektu RPO WD 2014-2020 odbyła się 28 października w Jeleniej Górze. W konferencji uczestniczył także Prezydent RP Bronisław Komorowski. Zgodnie z harmonogramem prac odbyły się 3 konferencje subregionalne, które odbyły się w Wałbrzychu, Wrocławiu i Legnicy.

Zorganizowano 27 spotkań z władzami oraz środowiskami lokalnymi w każdym powiecie województwa dolnośląskiego. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło łącznie ponad 1300 osób. Wpłynęło 1161 uwag zgłoszonych za pomocą formularza, poczty elektronicznej i tradycyjnej.

Najważniejsze uwagi związane z ochroną przeciwpożarową znajdują się pod pozycjami 465, 491, 568, 952, 1004, 1005,1026, 1106. Poniżej przedstawiamy uwagi i propozycje zgłoszone przez osoby fizyczne oraz instytucje.

Pozycją nr 464 zgłoszona przez osobę fizyczną.

W projekcie RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 nie uwzględniono przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem. W związku z powyższym wnoszę o uwzględnienie w  przedmiotowym programie poniższego priorytetu. PRIORYTET INWESTYCYJNY: Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających  odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów  zarządzania klęskami żywiołowymi. ZADANIE: przedsięwzięcia z  zakresu organizacji systemów wczesnego reagowania i  ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk  katastrofalnych i usuwania skutków katastrof oraz doposażenia  jednostek ratowniczych: - zakup sprzętu do prowadzenia akcji  ratowniczych; - zakup sprzętu do usuwania skutków katastrof; -  remonty, rozbudowa i budowa budynków podmiotów  ratowniczych działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i  ochrony środowiska.  BENEFICJENCI: jednostki samorządu  terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki OSP.

Zakładany cel:- liczba jednostek OSP doposażonych w sprzęt do  prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof;-liczba  wyremontowanych, rozbudowanych, wybudowanych budynków  podmiotów ratowniczych działających na rzecz bezpieczeństwa  publicznego i ochrony środowiska.  UZASADNIENIE: Ochotnicze Straże  Pożarne stanowią podstawowy element systemu reagowania i  ratownictwa w razie wystąpienia zagrożeń dla ludzi i mienia. Do  głównych zadań tych jednostek należą działania w razie wystąpienia  zagrożeń spowodowanych siłami przyrody lub działalnością człowieka, w  tym zdarzeń drogowych, klęsk żywiołowych, poważnych awarii oraz  skażenia chemicznego i ekologicznego. Jednostki te znajdują się w  większości miejscowości, w tym wiejskich, stąd niejednokrotnie  stanowią pierwszą możliwą pomoc dla poszkodowanych. Doposażenie  regionalnych OSP pozwoli jeszcze większej liczbie tych jednostek wejść  do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Do rozpatrzenia. Kwestie te wymagają szczegółowych analiz dot.  skali zapotrzebowania na działania w danym obszarze oraz możliwości ich realizacji.  

 

Pozycją nr 491 zgłoszona przez jednostkę samorządu  terytorialnego.

W projekcie RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  nie uwzględniono
przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem. W związku z  powyższym wnoszę o
uwzględnienie w przedmiotowym programie poniższego  priorytetu. PRIORYTET INWESTYCYJNY: . ZADANIE: przedsięwzięcia z
zakresu organizacji systemów wczesnego reagowania i
ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk  katastrofalnych i usuwania skutków katastrof oraz doposażenia jednostek  ratowniczych: - zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych; - zakup sprzętu do  usuwania skutków katastrof; - remonty, rozbudowa i budowa budynków  podmiotów
ratowniczych działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i  ochrony środowiska. BENEFICJENCI: jednostki samorządu terytorialnego,  ich związki i
stowarzyszenia; jednostki OSP.

Zakładany cel: Ochotnicze Straże Pożarne stanowią podstawowy element systemu  reagowania i ratownictwa w razie wystąpienia zagrożeń dla ludzi i mienia. Do  głównych zadań tych jednostek należą działania w razie wystąpienia zagrożeń spowodowanych siłami przyrody lub działalnością człowieka, w  tym zdarzeń drogowych, klęsk żywiołowych, poważnych awarii oraz skażenia chemicznego i ekologicznego. Jednostki te znajdują się w większości  miejscowości, w tym wiejskich, stąd niejednokrotnie stanowią pierwszą możliwą pomoc dla poszkodowanych. Doposażenie regionalnych OSP  pozwoli jeszcze większej liczbie tych jednostek wejść do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.

Do rozpatrzenia. Kwestie te wymagają szczegółowych analiz dot.  skali zapotrzebowania na działania w danym  obszarze oraz możliwości ich realizacji.

 

Pozycją nr 491 zgłoszona przez osobę fizyczną.

W projekcie RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020 nie uwzględniono przedsięwzięć związanych z  bezpieczeństwem. W związku z powyższym wnoszę o  uwzględnienie w przedmiotowym programie poniższego  priorytetu. PRIORYTET INWESTYCYJNY: Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających  odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów  zarządzania klęskami żywiołowymi. ZADANIE: przedsięwzięcia z  zakresu organizacji systemów wczesnego reagowania i  ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk  katastrofalnych i usuwania skutków katastrof oraz doposażenia  jednostek ratowniczych: - zakup sprzętu do prowadzenia akcji  ratowniczych; - zakup sprzętu do usuwania skutków katastrof; -  remonty, rozbudowa i budowa budynków podmiotów  ratowniczych działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i  ochrony środowiska. BENEFICJENCI: jednostki samorządu  terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki OSP

Zakładany cel:- liczba jednostek OSP doposażonych w sprzęt do  prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof;-liczba  wyremontowanych, rozbudowanych, wybudowanych budynków  podmiotów ratowniczych działających na rzecz bezpieczeństwa  publicznego i ochrony środowiska. UZASADNIENIE: Ochotnicze Straże  Pożarne stanowią podstawowy element systemu reagowania i  ratownictwa w razie wystąpienia zagrożeń dla ludzi i mienia. Do  głównych zadań tych jednostek należą działania w razie wystąpienia  zagrożeń spowodowanych siłami przyrody lub działalnością człowieka, w  tym zdarzeń drogowych, klęsk żywiołowych, poważnych awarii oraz  skażenia chemicznego i ekologicznego. Jednostki te znajdują się w  większości miejscowości, w tym wiejskich, stąd niejednokrotnie  stanowią pierwszą możliwą pomoc dla poszkodowanych. Doposażenie  regionalnych OSP pozwoli jeszcze większej liczbie tych jednostek wejść  do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Częściowo uwzględniona. Działania  w ramach PI 8.9 (Adaptacja  przedsiębiorców i ich pracowników do zmian)  będą skupiać się na budowaniu przewagi  konkurencyjnej mikro, małych średnich  przedsiębiorstw poprzez: m.in.. rozwoj  kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie  ze zdiagnozowanymi potrzebami mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw. W związku z tym nie  ma możliwości rozszerzenia grupy docelowej w  tym PI. Natomiast podnoszenie kwalifikacji osób  dorosłych jest możliwe w ramach celu  tematycznego 10 (PI 10.3).

 

Pozycją nr 952 zgłoszona przez inne osoby.

W  projekcie RPO nie ujęto zadań związanych z bezpieczeństwem  publicznym. Przedstawili propozycje zmiany w RPO -  priorytet inwestycyjny: Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski  żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami  żywiołowymi  Zadanie: Przedsięwzięcia z zakresu organizacji systemów  wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego  wystąpienia zjawisk katastrofalnych i usuwania skutków katastrof  oraz doposażenia jednostek ratowniczych: -zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych - zakup sprzętu do usuwania skutków katastrof - remonty, rozbudowa i budowa budynków podmiotów  ratowniczych działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i  ochrony środowiska Beneficjenci: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i  stowarzyszenia - jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Zakładany cel końcowy: - liczba jednostek OSP doposażonych w  sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków  katastrof, - liczba wyremontowanych, rozbudowanych, wybudowanych budynków podmiotów ratowniczych działających na rzecz  bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska

Zakładany cel: Na spotkaniu konsultacyjnym w sprawie RPO w Głogowie Członek Zarządu  J. Tutaj  uznał za bardzo cenną przedstawiona uwagę i  zadeklarował  możliwość zmiany w projekcie RPO zgodnie i ich  oczekiwaniami. Szerokie poparcie na portalu społecznościowym  Facebook -  powstał  profil o nazwie „Popieram dotacje z Unii Europejskiej dla dolnośląskich  strażaków” akcję poparło ponad 1300 osób z różnych  środowisk  zarówno miejskich  jak i wiejskich. W akcję aktywnie włączyli  również  działacze społeczni , samorządowi, szczególnie mocna zaangażowała się  Pani Poseł Ewa Drozd

Do rozpatrzenia. Kwestie te wymagają szczegółowych analiz dot.  skali zapotrzebowania na działania w danym  obszarze oraz możliwości ich realizacji.

 

Pozycją nr 1004 zgłoszona przez osoby fizyczne.

W projekcie RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  nie uwzględniono przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem.  W związku z powyższym wnoszę o uwzględnienie w  przedmiotowym programie poniższego priorytetu. PRIORYTET  INWESTYCYJNY: Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski  żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami  żywiołowymi. ZADANIE: przedsięwzięcia z zakresu organizacji  systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach  nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych i usuwania skutków  katastrof oraz doposażenia jednostek ratowniczych: - zakup  sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych; - zakup sprzętu do  usuwania skutków katastrof; - remonty, rozbudowa i budowa  budynków podmiotów ratowniczych działających na rzecz  bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska.  BENEFICJENCI: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i  stowarzyszenia; jednostki OSP

Zakładany cel:- liczba jednostek OSP doposażonych w sprzęt do  prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof;-liczba  wyremontowanych, rozbudowanych, wybudowanych budynków  podmiotów ratowniczych działających na rzecz bezpieczeństwa  publicznego i ochrony środowiska. UZASADNIENIE: Ochotnicze Straże  Pożarne stanowią podstawowy element systemu reagowania i  ratownictwa w razie wystąpienia zagrożeń dla ludzi i mienia. Do  głównych zadań tych jednostek należą działania w razie wystąpienia  zagrożeń spowodowanych siłami przyrody lub działalnością człowieka, w  tym zdarzeń drogowych, klęsk żywiołowych, poważnych awarii oraz  skażenia chemicznego i ekologicznego. Jednostki te znajdują się w  większości miejscowości, w tym wiejskich, stąd niejednokrotnie  stanowią pierwszą możliwą pomoc dla poszkodowanych. Doposażenie  regionalnych OSP pozwoli jeszcze większej liczbie tych jednostek wejść  do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Do rozpatrzenia. Uwaga wymaga dodatkowych analiz i uzgodnień.

 

Pozycją nr 1005 zgłoszona przez osoby fizyczne.

W projekcie RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020 nie uwzględniono przedsięwzięć związanych z  bezpieczeństwem. W związku z powyższym wnoszę o  uwzględnienie w przedmiotowym programie poniższego  priorytetu. PRIORYTET INWESTYCYJNY: Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających  odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów  zarządzania klęskami żywiołowymi. ZADANIE: przedsięwzięcia z  zakresu organizacji systemów wczesnego reagowania i  ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk  katastrofalnych i usuwania skutków katastrof oraz doposażenia  jednostek ratowniczych: - zakup sprzętu do prowadzenia akcji  ratowniczych; - zakup sprzętu do usuwania skutków katastrof; -  remonty, rozbudowa i budowa budynków podmiotów  ratowniczych działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i  ochrony środowiska. BENEFICJENCI: jednostki samorządu  terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki OSP

Zakładany cel:- liczba jednostek OSP doposażonych w sprzęt do  prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof;-liczba  wyremontowanych, rozbudowanych, wybudowanych budynków  podmiotów ratowniczych działających na rzecz bezpieczeństwa  publicznego i ochrony środowiska. UZASADNIENIE: Ochotnicze Straże  Pożarne stanowią podstawowy element systemu reagowania i  ratownictwa w razie wystąpienia zagrożeń dla ludzi i mienia. Do  głównych zadań tych jednostek należą działania w razie wystąpienia  zagrożeń spowodowanych siłami przyrody lub działalnością człowieka, w  tym zdarzeń drogowych, klęsk żywiołowych, poważnych awarii oraz  skażenia chemicznego i ekologicznego. Jednostki te znajdują się w  większości miejscowości, w tym wiejskich, stąd niejednokrotnie  stanowią pierwszą możliwą pomoc dla poszkodowanych. Doposażenie  regionalnych OSP pozwoli jeszcze większej liczbie tych jednostek wejść  do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Do rozpatrzenia. Uwaga wymaga dodatkowych analiz i uzgodnień.

Pozycją nr 1026 zgłoszona przez osoby fizyczne.

W projekcie RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  nie uwzględniono przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem.  W związku z powyższym wnoszę o uwzględnienie w  przedmiotowym programie poniższego priorytetu. PRIORYTET  INWESTYCYJNY: Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski  żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami  żywiołowymi. ZADANIE: przedsięwzięcia z zakresu organizacji  systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach  nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych i usuwania skutków  katastrof oraz doposażenia jednostek ratowniczych: - zakup  sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych; - zakup sprzętu do  usuwania skutków katastrof; - remonty, rozbudowa i budowa  budynków podmiotów ratowniczych działających na rzecz  bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska.  BENEFICJENCI: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i  stowarzyszenia; jednostki OSP

Zakładany cel:- liczba jednostek OSP doposażonych w sprzęt do  prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof;-liczba  wyremontowanych, rozbudowanych, wybudowanych budynków  podmiotów ratowniczych działających na rzecz bezpieczeństwa  publicznego i ochrony środowiska. UZASADNIENIE: Ochotnicze Straże  Pożarne stanowią podstawowy element systemu reagowania i  ratownictwa w razie wystąpienia zagrożeń dla ludzi i mienia. Do  głównych zadań tych jednostek należą działania w razie wystąpienia  zagrożeń spowodowanych siłami przyrody lub działalnością człowieka, w  tym zdarzeń drogowych, klęsk żywiołowych, poważnych awarii oraz  skażenia chemicznego i ekologicznego. Jednostki te znajdują się w  większości miejscowości, w tym wiejskich, stąd niejednokrotnie  stanowią pierwszą możliwą pomoc dla poszkodowanych. Doposażenie  regionalnych OSP pozwoli jeszcze większej liczbie tych jednostek wejść  do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Do rozpatrzenia. Kwestie te wymagają szczegółowych analiz dot.  skali zapotrzebowania na działania w danym  obszarze oraz możliwości ich realizacji.

 

Pozycją nr 1106 zgłoszona przez inną instytucję.

W projekcie RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  nie uwzględniono przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem.  W związku z powyższym wnoszę o uwzględnienie w  przedmiotowym programie poniższego priorytetu. PRIORYTET  INWESTYCYJNY: Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski  żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami  żywiołowymi. ZADANIE: przedsięwzięcia z zakresu organizacji  systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach  nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych i usuwania skutków  katastrof oraz doposażenia jednostek ratowniczych: - zakup  sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych; - zakup sprzętu do  usuwania skutków katastrof; - remonty, rozbudowa i budowa  budynków podmiotów ratowniczych działających na rzecz  bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska.  BENEFICJENCI: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i  stowarzyszenia; jednostki OSP

Zakładany cel:- liczba jednostek OSP doposażonych w sprzęt do  prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof;-liczba  wyremontowanych, rozbudowanych, wybudowanych budynków  podmiotów ratowniczych działających na rzecz bezpieczeństwa  publicznego i ochrony środowiska. UZASADNIENIE: Ochotnicze Straże  Pożarne stanowią podstawowy element systemu reagowania i  ratownictwa w razie wystąpienia zagrożeń dla ludzi i mienia. Do  głównych zadań tych jednostek należą działania w razie wystąpienia  zagrożeń spowodowanych siłami przyrody lub działalnością człowieka, w  tym zdarzeń drogowych, klęsk żywiołowych, poważnych awarii oraz  skażenia chemicznego i ekologicznego. Jednostki te znajdują się w  większości miejscowości, w tym wiejskich, stąd niejednokrotnie  stanowią pierwszą możliwą pomoc dla poszkodowanych. Doposażenie  regionalnych OSP pozwoli jeszcze większej liczbie tych jednostek wejść  do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Do rozpatrzenia. Kwestie te wymagają szczegółowych analiz dot.  skali zapotrzebowania na działania w danym  obszarze oraz możliwości ich realizacji.

Jak widać, jeszcze nie wszystko stracone. Należy być dobrej myśli i uzbroić się w cierpliwość.

Na podstawie: http://www.konsultacje.rpo.dolnyslask.pl/

Strażacki.pl

Czytaj również