Kraj

Jakie zmiany zaszły w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej?

Jakie zmiany zaszły w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej?

26.07.2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1557 opublikowana została ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. zmiany w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.).

Przedmiotowa nowelizacja prawa budowlanego stanowi kolejny etap cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa oraz wprowadza istotne zmiany, które dotyczą działalności Państwowej Straży Pożarnej oraz rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Do najważniejszych zmian w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy:

1. umożliwienie rzeczoznawcom do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgodnienia sporządzonych w postaci elektronicznej:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu,
 • projektu architektoniczno-budowlanego,
 • projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego,
 • poprzez opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz wydaniem dla nich karty uzgodnienia;

2. stworzenie systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (system c-KOB) z zapewnieniem Państwowej Straży Pożarnej możliwości dostępu do tego systemu;

3.objęcie zakresem książki obiektu budowlanego wpisów dotyczących:

 • sporządzonych dla obiektu ekspertyz i opinii technicznych (w tym z zakresu ochrony przeciwpożarowej),
 • przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych,
  robót budowlanych związanych z obiektem budowlanym, a wykonywanych po oddaniu go do użytkowania,
 • decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów wydanych przez organy administracji publicznej (w tym organy Państwowej Straży Pożarnej);

4. konieczność dołączenia do cyfrowej książki obiektu budowlanego planu sytuacyjnego zawierającego m.in.:

 • określenie istniejących miejsc usytuowania urządzeń przeznaczonych do odcinania instalacji od przyłączy oraz przyłączy od sieci,
 • określenie przebiegu istniejących dróg pożarowych,
 • określenie miejsc usytuowania istniejących hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych oraz stanowisk czerpania wody.

Omawiane zmiany ułatwią realizację zadań Państwowej Straży Pożarnej w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych. Poprawią one również warunki realizacji zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Merytoryczny wkład w znowelizowane brzmienie przepisów wniosło Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej PSP.

Treść Ustawy można przeczytać TUTAJ.

Źródło: Państwowa Straż Pożarna 

Strażacki.pl

26.07.2022 r. w Dzienniku Ustaw

Czytaj również