Kraj

Kto może prowadzić pojazd uprzywilejowany? Jakie warunki muszą być spełnione aby pojazd był uprzywilejowany w ruchu

Kto może prowadzić pojazd uprzywilejowany? Jakie warunki muszą być spełnione aby pojazd był uprzywilejowany w ruchu

Kto może prowadzić pojazd uprzywilejowany?

Pojazd uprzywilejowany prowadzić może tylko i wyłącznie osoba, która posiada do tego stosowne uprawnienia. O takie zezwolenie może ubiegać się osoba, która ukończyła 21 rok życia, posada prawo jazdy odpowiedniej kategorii, ukończyła odpowiedni kurs* oraz posiada ważne badania lekarskie i psychologiczne.

* funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, BOR, ABW, CBA, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych nie dotyczy obowiązek ukończenia kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Jak otrzymać zezwolenie?


Aby otrzymać „wkładkę” w przypadku strażaków OSP, gdy spełniamy wszystkie wyżej wymienione wymogi,  z kompletem dokumentów udajemy się do osoby odpowiedzialnej za Ochotnicze Straże Pożarne w gminie, która przygotowuje odpowiednie zaświadczenie o tym, że dana osoba jest kierowcą w OSP i przekazuje je do podbicia przez wójta/burmistrza/prezydenta. Z otrzymanym zaświadczeniem, badaniami oraz prawem jazdy udajemy się do wydziału komunikacji, gdzie wypełniamy druk o wydanie zezwolenia i składamy  wszystkie dokumenty. Zezwolenie powinniśmy otrzymać w przeciągu 1-2 dni.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby pojazd był uprzywilejowany w ruchu.

Pojazd, aby został uznany na uprzywilejowany w ruchu, musi spełniać następujące warunki:

  • włączone światła mijania lub drogowe
  • uruchomione sygnały świetlne koloru niebieskiego oraz dźwiękowe o zmiennym tonie (z wyjątkiem, gdy pojazd się zatrzyma)

Jazda pojazdem uprzywilejowanym.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym nie ma zezwolenia na łamanie przepisów o ruchu drogowym, może on jedynie przy zachowaniu szczególnej ostrożności nie stosować się do nich, a w przypadku gdy dojdzie do zdarzenia z udziałem pojazdu uprzywilejowanego, podczas niestosowania się do przepisów ruchu drogowego to kierowca tego pojazdu odpowiada za nie, gdyż nie zachował szczególnej ostrożności.

Czy wozem strażackim może kierować osoba bez uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi?

Tak, może, ponieważ wóz strażacki traktowany jest, jak zwykły pojazd. Dopiero w przypadku używania podczas jazdy sygnałów świetlnych i dźwiękowych wymagane jest zezwolenie. 

Grafika ilustrowana 

Strażacki.pl

Kto może prowa


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Czytaj również