Pierwsze czytanie rządowego projektu w sprawie zwolnień lekarskich.

Pierwsze czytanie rządowego projektu w sprawie zwolnień lekarskich.

W dniu 24 lipca 2013 roku na posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu w sprawie zmian dotyczących m.in. zwolnień lekarskich funkcjonariuszy. Projekt referował Piotr Stachańczyk - Sekretarz Stanu w MSW. Według pomysłodawców nowe regulacje prawne mają zbliżyć system zwolnień lekarskich funkcjonariuszy, do tego, który jest stosowany powszechnie. Głównym argumentem jest brak możliwości dokonywania kontroli zwolnień lekarskich. W posiedzeniu Komisji udział wzięli przedstawiciele związków zawodowych, w tym reprezentanci interesów strażaków: Tomasz Podolski - Wiceprzewodniczący ZK ZZS "Florian" oraz Robert Osmycki - Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność".

Pozytywną wiadomością z ust Piotra Stachańczyka było zapewnienie, że obniżenie wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy nie będzie uwzględniane przy ustalaniu podstawy emerytury lub renty, jak również nie będzie miało wpływu na obniżenie wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego funkcjonariuszy. Ministerstwo zapewnia, że intencją zmian nie jest szukanie oszczędności, bowiem cała zebrana kwota zostanie przekazana na fundusz nagrodowy poszczególnych służb. Przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych - Marek Wójcik dodał, że zmiany są podyktowane oczekiwaniami społeczeństwa, aczkolwiek wśród funkcjonariuszy wzbudzają głębokie emocje.

Posłanka Krystyna Łybacka przypomniała zebranym, że w momencie wprowadzania zmian emerytalnych wśród funkcjonariuszy służb mundurowych padła obietnica, że w odniesieniu do funkcjonariuszy będących już w służbie nie będą wprowadzane żadne niekorzystne zmiany. Według niej w takiej sytuacji do projektu należy dołączyć jasne zasady płacowego systemu motywacyjnego. Z kolei poseł Edward Siarka podkreślił, że omawiany projekt wzbudza wśród funkcjonariuszy służb mundurowych utratę zaufania do systemu oraz braku poczucia stabilizacji życiowej, zwłaszcza, że stoją na straży bezpieczeństwa państwa oraz obywateli. Ponadto w ocenie posła Siarki powoływanie się w uzasadnieniu zmian na możliwość występowania nadużyć ze strony funkcjonariuszy bez podania konkretnych argumentów i informacji w zakresie funkcjonariuszy nadużywających zwolnień lekarskich jest wysoce krzywdzące.

Poseł Artur Ostrowski zaznaczył, że w trakcie procedury zmian prawa w omawianym zakresie nie było konsultacji społecznych oraz uzgodnień ze związkami zawodowymi. Ponadto argumentacja ze strony Ministerstwa mówiąca o wykorzystywaniu przez funkcjonariuszy zwolnień lekarskich płatnych 100% jako formy dodatkowego urlopu w ocenie Posła Ostrowskiego została poddana wątpliwości, ponieważ Ministerstwo nie dysponuje żadnymi wynikami weryfikacji i kontroli niezdolności funkcjonariuszy do pracy w tym zakresie. Ponadto niesprawiedliwa ocena Ministerstwa godzi w dobre imię lekarzy, którzy udzielając zwolnień lekarskich funkcjonariuszom wykonują swoje obowiązki na podstawie wskazań medycznych. Należy podkreślić, że omawiany projekt niestety nie reguluje trybu, ani zakresu kontroli według nowych zasad. Poseł Piotr Polak podzielił stanowisko Posła Ostrowskiego i zapytał skąd przekonanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o nadużywaniu przez funkcjonariuszy zwolnień lekarskich, ponieważ w jego opinii dotychczasowe zasady są dobre.

Sekretarz Stanu w MSW odnosząc się do wypowiedzi Posłów stwierdził, że w momencie, gdy Ministerstwo nie dysponuje narzędziami prawnymi do kontroli zwolnień lekarskich funkcjonariuszy w uzasadnieniu projektu zmian nie mogło posługiwać się zdaniami twierdzącymi w oparciu o niepotwierdzone dane. Piotr Stachańczyk dodał, że MSW jest świadome, że projekt zmian budzi kontrowersje i w jego ocenie zasadne jest wysłuchanie publiczne, dlatego poparł wniosek posłów w zakresie organizacji wysłuchania publicznego pozwalającej na bezpośrednie uczestnictwo obywateli w stanowieniu prawa.

Posłanka Łybacka w kontekscie wystąpienia Sekretarza Stanu MSW podziękowała za poparcie wniosku o wysłuchanie publiczne i stwierdziła, że projekt w głównej mierze powinien dążyć do uszczelnienia systemu kontroli zwolnień lekarskich, ale nie może stanowić formy wprowadzania odpowiedzialności zbiorowej - "Wyeliminujmy patologię, ale zachowajmy specyfikę służb".

W imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych głos zabrał Tomasz Krzemieniecki, który w skrócie przedstawił stanowisko związków zawodowych w omawianej sprawie. Zaznaczył, że tryb procedowania projektu zmian odbywa się z naruszeniem przepisów ustawy o związkach zawodowych i jest wybiórczym wdrożeniem niekorzystnych dla funkcjonariuszy zapisów z kodeksu pracy, co w przypadku zatwierdzenia zmian w obecnym kształcie postawi funkcjonariuszy służb mundurowych w gorszej sytuacji niż inne grupy zawodowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na brak odpłatności z pracę w godzinach nadliczbowych, czy brak ekwiwalentu za pracę w godzinach nocnych, dni ustawowo wolne, niedziele i święta. Ponadto związki zawodowe wskazują, że projekt nie określa mechanizmów, które pozwolą w sposób jednoznaczny stwierdzić, czy dana choroba ma związek ze służbą, czy też nie. Przedstawiciel związku zawodowego strażaków z NSZZ "Solidarność" - Robert Osmycki uzupełnił wypowiedź swojego kolegi i przedstawił dane Ministerstwa, które mówią, że w latach 2008-2010 stwierdzono zaledwie 16 przypadków na 160 tysięcy funkcjonariuszy w służbie, w których doszło do nadużycia zwolnień lekarskich.

Na zakończenie posiedzenia Komisja Spraw Wewnętrznych jednogłośnie przyjęła wniosek o wysłuchanie publiczne projektu, które odbędzie się 27 sierpnia 2013 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP. 

 

Czytaj więcej na Portalu Strażaków: Spotkanie związków zawodowych z Ministrem Spraw Wewnętrznych

 

 

 

 

Strażacki.pl

Czytaj również