Kraj

Pierwszy na Mazowszu nieodpłatny egzamin KPP dla druhów OSP

Pierwszy na Mazowszu nieodpłatny egzamin KPP dla druhów OSP

21 czerwca 2022 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku pod nadzorem Ośrodka Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbył się pierwszy na Mazowszu nieodpłatny egzamin potwierdzający tytuł ratownika z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ratowników OSP.

Inauguracja nieodpłatnych egzaminów KPP dla strażaków ratowników OSP jest konsekwencją realizacji zapisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. 2021, poz. 2490).

Do udziału w egzaminie przewidziano 24 druhów OSP z terenu powiatu otwockiego.

Stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (t.j. Dz.U. 2021, poz. 411) egzamin składał się z dwóch niezależnie ocenianych części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Egzamin teoretyczny przeprowadzony był w formie zestawu 30. zadań testowych wybranych spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych. Podstawą zaliczenia egzaminu teoretycznego było udzielenie prawidłowych odpowiedzi, na co najmniej 90% zadań testowych.

Egzamin praktyczny składał się z dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności.

Źródło: KW PSP w Warszawie

Strażacki.pl

21 czerwca 2022 r. w siedzibie K

Galeria

Czytaj również