Kraj

Senat przyjął projekt ustawy o świadczeniu przysługującym członkom rodziny poległych funkcjonariuszy lub żołnierzy

Senat przyjął projekt ustawy o świadczeniu przysługującym członkom rodziny poległych funkcjonariuszy lub żołnierzy

W środę, 8 marca br. Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Wsparcie dla rodzin funkcjonariuszy i żołnierzy

Przyjęte rozwiązania zagwarantują wsparcie finansowe uprawnionym członkom rodziny funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz żołnierzy.

Pomoc otrzymają bliscy funkcjonariuszy i żołnierzy, których śmierć nastąpiła m.in. w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu. Świadczenie trafi również do rodziny funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy poza służbą podjęli czynności związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, skutkujące narażeniem własnego życia lub zdrowia. Obejmie także bliskich funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy stracili życie w związku z pełnieniem służby w strefie działań wojennych albo w strefie konfliktu zbrojnego w czasie wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa. 

Najważniejsze rozwiązania

Świadczenie będą mogli pobierać małżonkowie, dzieci poniżej 18. roku życia, dzieci uczące się do 24. lub 25. roku życia, a także – bez względu na wiek – gdy przed ukończeniem wskazanej wyżej granicy wieku stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz rodzice. Rodzicom funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych prawo do świadczenia pieniężnego przysługuje po uzyskaniu przez nich prawa do emerytury lub renty albo po ukończeniu w przypadku kobiet 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat. Świadczenie pieniężne przysługuje rodzicom również w przypadku, gdy stali się całkowicie niezdolni do pracy oraz niezdolni do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem tego wieku.

Wypłacane co miesiąc świadczenie przysługiwać będzie małżonkowi oraz sierocie zupełnej w miesięcznej wysokości 100 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego. Świadczenie dla każdego innego dziecka i każdego rodzica wyniesie 50 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego.  

Analogiczne zasady dotyczące świadczenia pieniężnego obejmą także uprawnionych członków rodziny strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, których śmierć nastąpiła w związku z udziałem w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej albo organizowanych przez Państwową Straż Pożarną ćwiczeniach, w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu, jak również członków rodziny ratowników górskich, których śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem działań ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa górskiego, w warunkach zagrażających życiu lub zdrowiu.

Źródło: KG PSP 

 

Strażacki.pl

W środę, 8 marca br. Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o świad

Galeria

Czytaj również