Kraj

Komunikat ZOSP RP dotyczący środków ochrony osobistej strażaków chroniących przed wirusami, a szczególnie COVID-19!

Komunikat ZOSP RP dotyczący środków ochrony osobistej strażaków chroniących przed wirusami, a szczególnie COVID-19!

Komunikat ZOSP RP
z dnia 14 marca 2020 r.

 

W związku z pytaniami, informacjami, dotyczącymi środków ochrony osobistej strażaków chroniących przed wirusami, a szczególnie COVID-19, informujemy:

1. Ochotnicze Straże Pożarne nie uczestniczą w działaniach związanych z COVID-19. W ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie przewiduje się udziału OSP.
W art. 43 ust. 7 wskazana jest Państwowa Straż Pożarna jako współpracująca z podmiotami określonymi w art. 42. realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi.

2. W rozporządzeniu o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego nie wprowadzono żadnych obowiązków dla Ochotniczych Straży Pożarnych (nie ma w tym zakresie podstaw prawnych).

3. W ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (2 marca 2020 roku) nie wprowadzono nowych obowiązków dla OSP. Jedynie w art. 34. 1. wprowadza się możliwość przesunięcia środków z OSP na przeciwdziałanie COVID-19.
"Art. 34 W roku 2020 środki rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, mogą być przeznaczone także na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19."

4. Ochotnicze Straże Pożarne prowadzą działania ustawowe (ustawa o ochronie przeciwpożarowej) i statutowe mające na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

5. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wspiera Ochotnicze Straże Pożarne w zakresie informacyjnym oraz organizacyjnym.
Wsparcie finansowe zostało na poziomie państwa całkowicie przekazane Państwowej Straży Pożarnej. Od 2016 roku PSP decyduje o rozdziale szczegółowym środków budżetowych w tym zakres i rodzaj kupowanego sprzętu. Od kwietnia 2017 roku PSP decyduje o rozdziale i przeznaczeniu środków z odpisu firm ubezpieczeniowych na OSP (5% składki na obowiązkowe ubezpieczenie od ognia).
Należy podkreślić, że główny ciężar utrzymania i finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych ponoszą samorządy gminne.

6. W przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u osób ratowanych należy niezwłocznie poinformować właściwy Powiatowy Inspektorat Sanitarny (albo stanowisko kierowania PSP) i zastosować się do zaleceń. Należy podjąć w miarę możliwości działania minimalizujące zagrożenie dla ratowników. Gdyby zaistniał stan nadzwyczajnej konieczności – katastrofa, wypadek, pożar – gdy zagrożone byłoby życie wielu ludzi należy bezwarunkowo przystąpić do akcji ratowniczej nie zważając na ryzyka i zagrożenia związane z możliwością zachorowania.

Źródło: ZOSP RP
Foto ilustrowane KG PSP

Strażacki.pl

Komunikat ZOSP RGaleria

Czytaj również