Lampiony szczęścia powodem pożarów?

Lampiony szczęścia powodem pożarów? 

W ostatnich latach bardzo popularne stały się chińskie lampiony. W tym roku nad morzem gdy zachodziło słońce mogliśmy zauważyć na niebie setki takich latających pochodni. Niewątpliwie stwarzały one ogromne zagrożenie dla lasów oraz łąk, których na pomorzu jest dość dużo. Sam wielokrotnie widziałem, jak materiał z którego wykonany jest lampion zapalał się i spadał na ziemię. Nie tylko zwiększało to zagrożenie pożarowe materiałów łatwopalnych ale również zagrażało ludziom, którzy znajdowali się na plaży.

 

Jak się dowiadujemy, Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej informuje, iż używanie tzw. lampionów szczęścia powinno zostać prawnie zabronione i stwarza ogromne zagrożenie.

Puszczane lampiony są zależne od warunków atmosferycznych, co powoduje, że chwilowa zmiana kierunku wiatru może przenieść je w miejsca łatwopalne. Lekki lampion potrafi przebyć kilka kilometrów i wznieść się na kilkaset metrów wysokości. W instrukcjach obsługi lampionów umieszczane są zapisy między innymi o nie stosowaniu ich na terenach, które mogą łatwo ulec zapaleniu. Jednak ze względu na bark możliwości oceny w jakim kierunku może się on udać jest to niewykonalne. Po puszczeniu go nie możemy nad nim zapanować.

 

Na podstawie § 4 ust. 1. pkt. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) zabronione jest m.in. rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów. Z kolei zgodnie z § 41 ust. 3. ww. rozporządzenia zabronione jest używanie otwartego ognia w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych, a w świetle § 40 ust. 1 wymienionego rozporządzenia w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu oraz palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi. Powyższe przepisy powinny być uwzględnione w kontekście używania rozpatrywanych lampionów, co w zasadzie biorąc pod uwagę to co przedstawiono dotychczas, także w kontekście zaistniałych pożarów, powoduje niedopuszczenie ich stosowania.

Strażacki.pl

Czytaj również