Nabór do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Nabór do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ogłosiła nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2014/2015. To wyśmienita okazja dla osób, które marzą o pracy strażaka. Poniżej przedstawiamy zasady, które musi spełnić każdy kandydat. Życzymy powodzenia.

 

I. Warunki przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

Warunki przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej uregulowane zostały w przepisach Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 5, poz. 1340) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 101, poz. 638).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

art. 112 ust. 1. O przyjęcie do służby kandydackiej może ubiegać się, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 28 po złożeniu zobowiązania do pełnienia służby po ukończeniu nauki.”

art. 28. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.”

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

§2. Do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „służbą kandydacką”, może być przyjęta na podstawie dobrowolnego zgłoszenia osoba, która:

 1. posiada:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. zdolność psychiczną i fizyczną do służby w Państwowej Straży Pożarnej,

 1. uzyskała:

 1. świadectwo dojrzałości i nie przekroczyła 25 roku życia – jeżeli ubiega się o przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej,

 2. świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej i nie przekroczyła 23 roku życiajeżeli ubiega się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach aspirantów Państwowej Straży Pożarnej *,

 3. złoży zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej,

 4. złoży z wynikiem pomyślnym egzamin wstępny.”

* Dniem przyjęcia do służby kandydackiej będzie 1.09.2014 r. Oznacza to, że zweryfikowane pozytywnie będą dokumenty kandydatów urodzonych po 31.08.1991 r. (czyli od 1.09.1991 r.)

II. Informacje o dokumentach, które należy złożyć w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu

Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły składają wymagane dokumenty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2014 r.

Wymagane dokumenty:

 • podanie do szkoły>> wzór do pobrania <<

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych >> wzór do pobrania <<

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub notarialnie

 • kopia dowodu opłaty egzaminacyjnej (z podaniem imienia i nazwiska kandydata) w wysokości 100 zł na konto:

NBP O/O Poznań 46 1010 1469 0046 2013 9134 0000
Kserokopię dowodu wpłaty należy dostarczyć lub przesłać na adres Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu do dnia 15 maja 2014 r.

Opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

W przypadku kandydatów ubiegających się o punkty preferencyjne dodatkowo:

 • dwustronna kopia prawa jazdy poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument, notarialnie lub oryginał do wglądu w Szkole,

 • oryginał dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ratownik medyczny,

 • oryginał dyplomu laureata 1 – 3 miejsca z dwóch ostatnich edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej szczebla centralnego (łącznie z edycją w roku, w którym zostaje przeprowadzony egzamin).

 Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w Dziale Planowania i Organizacji Kształcenia lub przesłać listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres szkoły z dopiskiem "Podanie do szkoły".

 Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
61-459 Poznań, ul. Czechosłowacka 27

 Dokumenty złożone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Ponadto kandydat przed przystąpieniem do egzaminu sprawnościowego na Stadionie musi okazać aktualne zaświadczenie lekarskie (ważność przez 30 dni od daty jego wystawienia) umożliwiające dopuszczenie go do konkurencji sprawnościowych. Warunek obowiązkowy!!!>> wzór do pobrania <<

 

III. Szczegółowe warunki rekrutacji na Dzienne Studium Aspirantów PSP w zawodzie technika pożarnictwa do Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu na rok szkolny 2013/2014

1. Kandydaci składają podanie oraz dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej bezpośrednio do wybranej szkoły, do dnia 15 maja 2014 r.

2. Opłata egzaminacyjna wynosi 100 zł od osoby zdającej. Kandydaci wnoszą ją na konto szkoły.

3. Egzamin składa się z części sprawnościowej i teoretycznej.

4. Egzamin we wszystkich szkołach kształcących w systemie dziennym w zawodzie technik pożarnictwa przeprowadzany jest tego samego dnia i o tej samej godzinie. Egzamin sprawnościowy przeprowadzany jest w dniu 24 czerwca 2014 r. Rozpoczęcie pierwszej konkurencji egzaminu sprawnościowego następuje o godzinie 9.00. Kandydaci w celu weryfikacji muszą stawić się na Stadionie o godz. 7.30. 

Egzamin teoretyczny zostanie przeprowadzony w dniu 25 czerwca 2014 r. i rozpoczyna się o godzinie 9.00. Kandydaci muszą stawić się w Szkole o godz. 7.30.

5. Osoby, które nie zaliczyły części sprawnościowej egzaminu lub nie przystąpiły do którejkolwiek konkurencji (uzyskanie 0 pkt. z którejkolwiek konkurencji) nie są dopuszczone do części teoretycznej egzaminu.

6. Kryteria i zasady oceniania egzaminu sprawnościowego są jednolite dla kobiet  i mężczyzn. Kryteria oraz skala punktowa przedstawione są poniżej.

7. Każda z osób przystępujących do egzaminu otrzymuje swój indywidualny numer startowy wykorzystywany zarówno podczas egzaminu sprawnościowego, jak i teoretycznego.

8. Warunkiem przystąpienia do każdej konkurencji sprawnościowej jest okazanie dowodu tożsamości.

9. Dopuszcza się używanie na egzaminie sprawnościowym rękawic oraz krótkich kolców.

10. W konkurencjach sprawnościowych obowiązuje jedna próba. W sytuacji przyjęcia odwołania dopuszcza się drugą próbę. Decyzję w tej sprawie podejmuje komisja odwoławcza złożona z przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy, kierownika danej konkurencji oraz sędziego.

11. Odwołanie do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej podczas części sprawnościowej można składać przed upływem 30 minut od chwili ogłoszenia wyników konkurencji w danej grupie. Na liście z wynikami koniecznie musi zostać umieszczona godzina jej wywieszenia.

12. Przebieg wszystkich konkurencji sprawnościowych będzie rejestrowany na nośnikach elektronicznych.

13. Komisja egzaminacyjna po zakończeniu egzaminu sprawnościowego przygotowuje z jego przebiegu protokół z listą osób zakwalifikowanych do części teoretycznej. Na stronie internetowej zamieszczona zostanie lista zakwalifikowanych z tylko i wyłącznie podanym numerem startowym każdej z osób ubiegających się o przyjęcie do Szkoły.

14. Część teoretyczną egzaminu stanowić będzie test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią, zawierający po 25 zadań testowych z chemii i z fizyki z zakresu szkoły średniej. Maksymalny czas trwania egzaminu teoretycznego wynosi 90 minut. Za prawidłowo rozwiązane zadanie testowe uznaje się zadanie, w którym zaznaczono jedynie prawidłową odpowiedź. Zadanie testowe bez zaznaczonej odpowiedzi uznaje się za zadanie nierozwiązane. Zadanie testowe z zaznaczoną odpowiedzią błędną lub z zaznaczonymi kilkoma odpowiedziami uznaje się za nieprawidłowo rozwiązane zadanie testowe.

Przyjmuje się punktację:

 • za każde prawidłowo rozwiązane zadanie testowe plus 3 pkt,

 • za każde nierozwiązane zadanie 0 pkt,

 • za każde nieprawidłowo rozwiązane zadanie testowe minus 1 pkt,

15. Do rozwiązania zadań nie są potrzebne żadne dodatkowe pomoce np. kalkulatory, linijki, tablice matematyczne itp.

16. Do sali egzaminacyjnej można wnieść jedynie dowód tożsamości oraz długopis – czarny lub granatowy. Na egzaminie teoretycznym obowiązuje zakaz posiadania telefonów komórkowych, kalkulatorów, tablic matematycznych, innych pomocy naukowych oraz urządzeń pozwalających na rejestrację i transmisję głosu i obrazu.

17. Każda z osób przystępujących do egzaminu teoretycznego zajmuje wskazane miejsce i kładzie na ławce dokument tożsamości.

18. Każda z osób zdających otrzymuje karty egzaminacyjne (karta identyfikacyjna oraz karta odpowiedzi) wraz z kompletem kodów kreskowych oraz arkusz egzaminacyjny.

19. Przy wypełnianiu kart należy bezwzględnie używać przyborów do pisania w kolorze czarnym lub granatowym.

20. Na karcie identyfikacyjnej, w prawym górnym rogu, osoby przystępujące do egzaminu wpisują swój numer startowy.

21. W trakcie egzaminu teoretycznego nie można wychodzić z sali.

22. Arkusze egzaminacyjne mogą być wydane zdającym po zakończeniu czasu przeznaczonego na egzamin teoretyczny.

23. Odwołania do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dotyczące części teoretycznej egzaminu można składać przed upływem 48 godzin od momentu zakończenia tej części egzaminu.

Odwołania złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

24. Laureaci pierwszych trzech miejsc z dwóch ostatnich edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej szczebla centralnego, łącznie z edycją w roku, w którym zostaje przeprowadzony egzamin, są zwolnieni z teoretycznej części egzaminu wstępnego, pod warunkiem posiadania na świadectwie ukończenia szkoły (liceum, technikum) co najmniej oceny dobrej z obu przedmiotów objętych egzaminem teoretycznym.

25. Zwolnienie z części teoretycznej egzaminu jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów za tę część egzaminu.

26. Punkty preferencyjne przyznawane będą wg poniższej skali za:

 prawo jazdy kat. C lub C1 - 3 pkt

 kwalifikacje w zawodzie ratownik medyczny - 5 pkt

27. Ostateczny termin dokumentowania prawa do uzyskania punktów preferencyjnych mija w dniu 15 maja 2014 r.

28. Kandydaci są umieszczeni na liście rankingowej w porządku zgodnym z malejącą liczbą sumy punktów uzyskanych w trakcie części sprawnościowej i teoretycznej egzaminu wstępnego oraz punktów preferencyjnych. W przypadku, gdy dwóch i więcej uczestników egzaminu uzyska taką samą sumę punktów z części sprawnościowej i teoretycznej egzaminu oraz punktów preferencyjnych, o miejscu na liście decyduje większa liczba punktów kolejno: z części teoretycznej egzaminu, a następnie z części sprawnościowej egzaminu.

29. Pierwsze 130 osób, które znalazły się na liście rankingowej poddaje się sprawdzianowi z umiejętności pływania.

30. Zaliczenie sprawdzianu z umiejętności pływania polega na przepłynięciu dystansu 50 m, dowolnym stylem, w czasie krótszym niż 90 sekund. Czas liczony jest od sygnału startera (z poziomu wody bez skoku) do momentu dotknięcia ściany basenu, jedną lub obiema dłońmi, po przepłynięciu całego dystansu. W przypadku, gdy sprawdzian odbywa się w basenie o długości 25 m, kandydat wykonuje nawrót w dowolny sposób. Zatrzymanie się przy ścianie basenu, stanięcie na dnie basenu lub przepłynięcie dystansu w czasie dłuższym niż 90 sekund powoduje niezaliczenie sprawdzianu.

31. Decyzję o zaliczeniu bądź niezaliczeniu sprawdzianu podejmuje prowadzący sprawdzian i nie przysługuje od niej odwołanie.

32. Pierwszych 90 kandydatów z listy rankingowej, którzy zaliczyli sprawdzian z umiejętności pływania, zostaje wstępnie zakwalifikowanych do szkoły.

33. Osoby, które zostały wstępnie zakwalifikowane do szkoły kierowane są na badania lekarskie i psychologiczne przeprowadzane przez Wojewódzką Komisję Lekarską  MSW w Poznaniu.

Kryteria sprawności fizycznej dla kandydatów do Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu na rok szkolny 2014/2015

Bieg na 1000m

Skala punktowa

powyżej 3 min. 35 sek.

0,0

od 3 min. 26 sek. do 3 min. 35 sek.

0,3

od 3 min. 21 sek. do 3 min. 25 sek.

0,6

od 3 min. 16 sek. do 3 min. 20 sek.

1,2

od 3 min. 11 sek. do 3 min. 15 sek.

1,8

od 3 min. 06 sek. do 3 min. 10 sek.

2,4

od 3 min. 01 sek. do 3 min. 05 sek.

3,0

od 2 min. 56 sek. do 3 min. 00 sek.

3,6

od 2 min. 51 sek. do 2 min. 55 sek.

4,2

od 2 min. 46 sek. do 2 min. 50 sek.

4,8

poniżej 2 min. 46 sek.

5,4

 

 

Bieg na 50 m.

Skala punktowa

powyżej 7,65 sek.

0,0

od 7,56 sek. do 7,65 sek.

0,3

od 7,51 sek. do 7,55 sek.

0,6

od 7,46 sek. do 7,50 sek.

0,9

od 7,41 sek. do 7,45 sek.

1,2

od 7,36 sek. do 7,40 sek.

1,5

od 7,31 sek. do 7,35 sek.

1,8

od 7,26 sek. do 7,30 sek.

2,1

od 7,21 sek. do 7,25 sek.

2,4

od 7,16 sek. do 7,20 sek.

2,7

od 7,11 sek. do 7,15 sek.

3,0

od 7,06 sek. do 7,10 sek.

3,3

od 7,01 sek. do 7,05 sek.

3,6

od 6,96 sek. do 7,00 sek.

3,9

od 6,91 sek. do 6,95 sek.

4,2

od 6,86 sek. do 6,90 sek.

4,5

od 6,81 sek. do 6,85 sek.

4,8

od 6,76 sek. do 6,80 sek.

5,1

poniżej 6,76 sek.

5,4

 

 

Podciąganie na drążku
(chwyt dowolny)

Skala punktowa

poniżej 10

0,0

10

0,3

11

0,6

12

0,9

13

1,2

14

1,5

15

1,8

16

2,1

17

2,4

18

2,7

19

3,0

20

3,3

21

3,6

22

4,2

23

4,8

24 i powyżej

5,4

IV. Egzamin wstępny

 1. Część sprawnościowa egzaminu

Egzamin sprawnościowy rozpocznie się 8 lipca 2014 r. o godz. 9.00 na stadionie Olimpia w Poznaniu. Kandydaci muszą stawić się na Stadionie o godz. 7.30.


Stadion Olimpia
60-622 Poznań, ul. Warmińska 1

Przed przystąpieniem do egzaminu sprawnościowego kandydaci zobowiązani są do okazania następujących dokumentów w oryginale:

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego >> wzór do pobrania << Uwaga!! Zaświadczenie jest ważne tylko 30 dni od daty wystawienia przez lekarza. Bez aktualnego zaświadczenia kandydat nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

 • dowód osobisty i drugi dokument potwierdzający tożsamość np. paszport, prawo jazdy lub 50,00 PLN jako zastaw za numer startowy,

Każda z osób przystępujących do egzaminu wstępnego otrzymuje swój indywidualny numer startowy przypisany kandydatowi zarówno podczas egzaminu sprawnościowego, jak i teoretycznego.

Egzamin sprawności fizycznej składa się z 3 konkurencji: bieg na 50 m, podciąganie na drążku i bieg na 1000 m.

Warunkiem przystąpienia do każdej konkurencji jest okazanie dowodu tożsamości.

Kandydat, który w wyniku egzaminu ze sprawności fizycznej otrzyma z jakiejkolwiek konkurencji 0 pkt. nie jest dopuszczony do egzaminu teoretycznego.

 1. Część teoretyczna egzaminu

Egzamin teoretyczny rozpocznie się 9 lipca 2014 r. o godz. 9.00 w Szkole Aspirantów w Poznaniu przy ulicy Czechosłowackiej 27. Kandydaci muszą stawić się w Szkole o godz. 7.30.

Część teoretyczną egzaminu wstępnego stanowić będzie test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią zawierający 50 zadań (25 zadań z chemii i 25 zadań z fizyki) –punktacja testu zawarta w szczegółowych warunkach rekrutacji.

Przykładowe testy egzaminacyjne z lat ubiegłych.
>> plik do pobrania <<
>> plik do pobrania <<
>> plik do pobrania <<
>> plik do pobrania <<

3. Sprawdzian z umiejętności pływania

Do sprawdzianu z umiejętności pływania przystąpi pierwszych 130 kandydatów z listy rankingowej.

Zaliczenie sprawdzianu polega na przepłynięciu przez kandydata dystansu 50 m, dowolnym stylem, w czasie krótszym niż 90 sekund.
Zasady uzyskania zaliczenia podane zostały w szczegółowych warunkach rekrutacji.

Mapka m. Poznania z lokalizacja Szkoły, Stadionu Olimpia i basenu >> plik do pobrania <<

Dzień Otwarty Szkoły
10 maja 2014 r. w godz. 9.00 - 14.00.

W tym dniu na miejscu w Szkole będą również przyjmowane podania wraz z wymaganymi dokumentami.


Informacja o pobliskich hotelach

 Dla osób przyjezdnych podajemy adresy pobliskich hoteli, w których można zarezerwować miejsca noclegowe:

 • Hotel CEZAMET ul. Łozowa 78 tel. (61) 832-18-61,

 • Hotel WILDA ul. Konarowa 8/10 tel. (61) 830-30-33,

 • Hotel Poznański ul. Krańcowa 4 (wjazd od ul. 3-go Maja) Luboń k. Poznania tel. (61) 649-99-88.

Informacje nt. rekrutacji i kształcenia w Szkole można uzyskać w Dziale Planowania i Organizacji Kształcenia pod numerem telefonu (61) 835-58-47.

Kilka zdjęć z naboru, który odbył się w 2006 roku.

 { rsmediagallery tags="20140218_nabor_do_sapsp_poznan"}

 Źródło: sapsp.edu.pl; zdjęcia strazacki.pl

Strażacki.pl

Czytaj również