Kraj

Czy dziecko strażaka OSP może korzystać z przedszkola w czasie ogłoszonych obostrzeń?

Czy dziecko strażaka OSP może korzystać z przedszkola w czasie ogłoszonych obostrzeń?

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi czy dziecko strażaka OSP może korzystać z opieki przedszkolnej lub żłobka, zapytaliśmy o to prawnika. Poniżej interpretacja.

Wielu funkcjonariuszy Ochotniczych Straży Pożarnej zadaje sobie pytanie czy w związku z wprowadzeniem rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 może korzystać z prawa które umożliwia wysłanie dziecka do żłobka, klubu dziecięcego i dziennych opiekunów.

Odpowiedź brzmi tak, może. Powyższe rozporządzenie wymienia wszystkie podmioty, których pracownicy mogą wysłać swoje dzieci pod opiekę. Otóż mówi o tym par.1 ust 3 pkt.5 powyższego rozporządzenia. Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun, na wniosek rodziców dzieci, którzy wykonują działania ratownicze mają obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne odpowiednio w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, do których uczęszczają te dzieci. W odniesieniu do słów „wykonują działania ratownicze” ma zastosowanie ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w której art.19 ust. 1b. jest mowa o Ochotniczych strażach pożarnych i bezpośrednim udziale w działaniach ratowniczych, w których mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat, posiadający aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze, o którym mowa w art. 28 ust.1 .

Prawnik PIOTRStrażacki.pl

W związku z licznymi zapytaniamCzytaj również