Kraj

Świadczenie pieniężne dla małżonka, dzieci i rodziców po zmarłym lub zaginionym funkcjonariuszu lub ratowniku OSP, górskim, TOPR, GOPR

Świadczenie pieniężne dla małżonka, dzieci i rodziców po zmarłym lub zaginionym funkcjonariuszu lub ratowniku OSP, górskim, TOPR, GOPR

21 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym* dla członków rodziny funkcjonariuszy, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.

Świadczenie pieniężne przysługuje małżonkowi, dzieciom i rodzicom po zmarłym lub zaginionym funkcjonariuszu, zmarłym ratowniku: OSP, górskim, TOPR, GOPR, po spełnieniu następujących warunków:

- małżonkowi bez względu na stan zdrowia i wiek,
- dzieciom, jeżeli:

  • nie ukończyły 18. roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły 24. roku życia albo 25. roku życia, jeżeli odbywają studia w szkole wyższej, a ukończenie 24. roku życia przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów albo
  • stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem ww. wieku;
  • rodzicom/osobie przysposabiającej:
  • po uzyskaniu prawa do emerytury lub renty, lub uposażenia w stanie spoczynku, lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach albo
  • po ukończeniu 60 lat - kobieta, 65 lat - mężczyzna albo
  • gdy stali się całkowicie niezdolni do pracy oraz niezdolni do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem 60 lat - kobieta, 65 lat - mężczyzna.

Świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości:

  • 100% przeciętnego uposażenia funkcjonariusza dla małżonka albo każdego dziecka, które nie posiada obojga rodziców,
  • 50% przeciętnego uposażenia funkcjonariusza dla każdego innego dziecka niż wyżej wymienione oraz każdego rodzica.

Przeciętne uposażenie oznacza przeciętne uposażenie, o którym mowa w przepisach pragmatycznych poszczególnych służb, obowiązujące na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

Aby uzyskać prawo do świadczenia od dnia 21 kwietnia 2023 r., po funkcjonariuszu/ratowniku którego śmierć albo zaginięcie nastąpiła/ło przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 21 kwietnia 2023 r., wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego należy złożyć nie później niż do dnia 21 kwietnia 2024 r.

Wniosek można złożyć w komórce kadrowej jednostki, w której zmarły lub zaginiony funkcjonariusz pełnił służbę lub w komórce kadrowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy albo w ZER MSWiA. Adresy Punktów Obsługi Klienta ZER MSWiA, wniosek oraz broszura zawierająca podstawowe informacje o świadczeniu pieniężnym, dostępne są na stronie Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA

* ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. poz. 658)

Źródło: KG PSP 

Strażacki.pl

21 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężny

Galeria

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/