Kraj

Sygnalizacja świetlna na pojeździe – czy można zamontować dowolną ilość na aucie?

Sygnalizacja świetlna na pojeździe – czy można zamontować dowolną ilość na aucie?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2015.305) (tekst jednolity) Urządzenia wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe powinny spełniać
następujące wymagania:

  • wysyłać sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie;
  • fale dźwiękowe powinny być wysyłane co najmniej do przodu, a oś ich rozchodzenia się powinna być równoległa do podłużnej osi symetrii pojazdu, dopuszcza się odchylenie od tego kierunku nie większe niż 15°;
  • być tak sterowane, aby ich włączenie nie było możliwe bez równoczesnego włączenia sygnału świetlnego.

Ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy powinien odpowiadać następującym warunkom.

  • liczba świateł: co najmniej jedno, nie więcej niż dziesięć; 
  • rozmieszczenie świateł: na dachu nadwozia (kabiny); dopuszcza się umieszczenie świateł w innym miejscu, przy zapewnieniu wymaganej widoczności sygnału;
  • barwa światła: niebieska;
  • włączanie świateł błyskowych powinno być niezależne od położenia urządzenia
    umożliwiającego pracę silnika oraz od włączenia sygnałów dźwiękowych;
  • powinien być widoczny z każdej strony pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy oświetleniu słonecznym i nie powinien oślepiać innych uczestników ruchu.

Pojazd może być dodatkowo wyposażony w sygnały świetlne błyskowe barwy czerwonej, odpowiadające warunkom określonym w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, widoczne co najmniej z przodu i z tyłu pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy oświetleniu słonecznym i nieoślepiające innych uczestników ruchu.

Mowa tu o sygnale świetlnym o charakterystyce dookólnej („widoczny z każdej strony pojazdu”), co według do obowiązującego w Polsce Regulaminu 65 EKG/ONZ oznacza w rzeczywistości lampę ostrzegawczą homologowaną w kategorii „T” (lampa o widoczności 3600 – czyli widoczna z każdej strony pojazdu). Lampy pomocnicze tzw. kierunkowe są kategorii „X” i ten zapis ich nie dotyczy.

Podsumowując, pojazd uprzywilejowany może mieć maksymalnie dziesięć lamp ostrzegawczych z homologacją w kategorii „T” oraz nieograniczoną liczbę lamp pomocniczych z homologacją kategorii „X”, jednocześnie należy pamiętać, że muszą być zamontowane w taki sposób, aby nie oślepiały innych uczestników ruchu drogowego.  

Pisaliśmy również:

Kto może prowadzić pojazd uprzywilejowany? Jakie warunki muszą być spełnione aby pojazd był uprzywilejowany w ruchu

 


Źródło: STRAŻAK XXI WIEKU
Grafika ilustrowana 

Strażacki.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruk


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Czytaj również