Kraj

Szkolenia w czasie trwania obostrzeń?

Szkolenia w czasie trwania obostrzeń?

W związku z przedłużonymi dziś obostrzeniami związanymi z pandemią SARS CoV2 przedstawiamy wam stan prawny dotyczący udziału w szkoleniach realizowanych na potrzeby straży pożarnej. Jak podaje dotychczasowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. (które obostrzenia zostały wydłużone do 18 kwietnia 2021)  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; zakazu imprez, spotkań i zebrań nie stosuje się do:

8) szkoleń, kursów, testów kwalifikacyjnych, egzaminów i ćwiczeń odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniecznych do zapewnienia gotowości do wykonywania zadań ustawowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Służby Więziennej, straży gminnych (miejskich) oraz Inspekcji Transportu Drogowego oraz ćwiczeń organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Pol- skiej przez wojska sojusznicze; 

9) kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;

Niestety w przytoczonym rozporządzeniu oraz punktach nie uwzględniono bezpośrednio szkoleń innych niż KPP, wynikających z potrzeb szkoleniowych i doskonalenia Ochotniczych Straży Pożarnych.

W przypadku tzw. „recertyfikacji KPP”, w czasie trwania pandemi SARS CoV2, cały czas funkcjonuje Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 16 października 2020 r., która przewiduje że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej oraz w okresie 60 dni od dnia odwołania tych stanów, zachowują ważność:

1. zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, 

2. zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika

3. zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika, przez ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego

Strażacki.pl

W związku z przedłużonymi dziCzytaj również