Ustawa o L4 wchodzi w życie 1 czerwca

Ustawa o L4 wchodzi w życie 1 czerwca

To już pewne, w dniu 1 czerwca 2014 roku wejdzie w życie znowelizowana ustawa o Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu. W Dzienniku Ustaw z 18 kwietnia br. ogłoszony został tekst ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw.

 

Znowelizowana ustawa najbardziej dotknie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, które nie wynikają z przebiegu służby. Uposażenie za taki okres zostanie obniżone do 80 %. Według ustawy dodatkowe pieniądze otrzymają strażacy, którzy pełnili w tym czasie służbę.

 

Strażak zachowuje prawo do 100% uposażenia gdy:

1) doznał wypadku w związku z pełnieniem służby,

2) zachorował w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby,

3) doznał wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby,

4) zachorował w czasie ciąży,

5) poddał się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,

6) oddał krew lub jej składniki w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi.

 

Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy strażak został zwolniony od zajęć służbowych:

1) podczas oddelegowania do realizacji zadania poza granicami państwa w grupie ratowniczej,

2) w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z wykonywaniem przez strażaka czynności służbowych, stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ;

3) na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia lub bezpieczeństwa obywateli.

 

Kontrolę przeprowadzają:

1) komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby oraz prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego;

2) właściwy przełożony – w zakresie prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego i spełnienia wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich oraz w zakresie oświadczenia strażaka.

Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego, strażak traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia.

 

Środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń strażaków w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich. Środki finansowe zwiększają fundusz nagród i zapomóg strażaków.

Rozdział środków finansowych odbywa się po zakończeniu okresu rozliczeniowego, trwającego nie krócej niż miesiąc kalendarzowy i nie dłużej niż 3 miesiące kalendarzowe, przy czym wybór okresu rozliczeniowego uzależnia się od wielkości środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń strażaków.

 

To tylko niektóre ważniejsze kwestie wynikające z nowelizacji ustawy. Całą ustawę można znaleźć pod adresem: http://www.zzsflorian.pl/files/file/zalaczniki/komunikaty/2014/2014_04_24/Ustawa_L-4.pdf

Strażacki.pl

Czytaj również