Kraj

Wysokie kary finansowe dla jednostek OSP za niedopełnienie obowiązków

Wysokie kary finansowe dla jednostek OSP za niedopełnienie obowiązków

Ze względu na zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815) rozszerzony został katalog podmiotów określonych w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1132). Z tego też względu od 31 października 2021 r. jednym z podmiotów obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych będą stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, a więc również OSP.

Co to znaczy dla OSP?
Osoby, które są członkami zarządu (reprezentują OSP na zewnątrz, posiadają uprawnienia umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na działalność OSP), będą musiały podać swoje dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Również będzie trzeba podać wszystkie dane dotyczące jednostki OSP.

Termin zgłaszania i gdzie zgłaszać?
Pierwszego zgłoszenia należy dokonać w Rejestrze w terminie od 31 października 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Rejestru zagrożone jest karą pieniężną do 1 000 000 zł.

Zgłoszenie można dokonać bezpłatnie za pośrednictwem strony https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Dane identyfikacyjne OSP:
- nazwa (firma),
- forma organizacyjna,
- siedziba,
- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- NIP, o ile został nadany.

Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego:
- imię i nazwisko,
- każde posiadane obywatelstwo,
- państwo zamieszkania,
- PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
- informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Więcej informacji na temat zgłaszania Beneficjentów można uzyskać pod numerami telefonów
tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)

Obsługa  pytań z zakresu Centralnego Rejestru  Beneficjentów  Rzeczywistych - po wybraniu  numeru telefonu  należy  wybrać tonowo 3  a następnie  należy wybrać  1.

Strażacki.pl

Ze względu na zmiany w

Czytaj również