Kraj

Zmiana rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Zmiana rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
2 sierpnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1620 opublikowane zostało rozporządzenie z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 
  • Nowelizacja dotyczy głównie wymagań w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.
  • W związku z wnioskiem Najwyższej Izby Kontroli, zmieniane rozporządzenie określa, że obowiązek uzgadniania projektu uproszczonego planu urządzenia lasu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, w odniesieniu do lasów I i II kategorii zagrożenia pożarowego, niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych lub wspólnot gruntowych, spoczywa na staroście, który odpowiada za jego sporządzanie, konsultowanie i zatwierdzanie.
Poza zmianami przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w lasach nowelizowane rozporządzenie porządkuje również kwestię dotyczącą zakresu stosowania zaworów hydrantowych 52 w budynkach wysokich i wysokościowych.
 
Źródło: KG PSP 
Strażacki.pl

2 sierpnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1620 opublikowan

Czytaj również