Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

z dnia 1.04.2013

Portalu Internetowego strażacki.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę w związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną przy użyciu Portalu strażacki.pl. Określenie: „korzystanie z Portalu” jest równoznaczne z określeniem „korzystanie z usług Portalu”, a także z „korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu Portalu”.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: Brand Active Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Al. Armii Krajowej 4a/134, 35-307 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000617468, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, NIP 8133721435, REGON 364434771.

3. Administrator danych przewiduje powierzenie przetwarzania danych osobowych: podmiotowi wydzierżawiającemu serwer, tj. Biznes-Host – Biznes-Host.pl sp. z o.o., ul. Grodziska 17a, 60-363 Poznań, NIP: 779-237-52-44, Regon: 301439993, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000356522, kapitał zakładowy: 20 000,00 PLN

§2 Dane osobowe przetwarzane przez strażacki.pl

1. Użytkownicy dzielą się na zarejestrowanych i niezarejestrowanych.
2. Użytkownik niezarejestrowany nie musi podawać żadnych danych osobowych. Może on korzystać z Portalu anonimowo, ale nie ma dostępu do wszystkich funkcji Portalu, tj. w szczególności dodawania materiałów, komentowania, brania udziału w konkursach, sondach itp.
3. Użytkownik zarejestrowany podaje następujące dane osobowe, niezbędne do dokonania rejestracji i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez Administratora:

 • Nick
 • Adres e-mail
 • Hasło

4. Ponadto, Użytkownik zarejestrowany może podać następujące dane (wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora):

 • Zdjęcie
 • Avatar
 • Krótki opis o sobie (nie może on zawierać takich danych jak nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu).

5. Użytkownik zarejestrowany może także korzystać z Portalu anonimowo, jeśli nie dokona zalogowania – w takim wypadku ma on takie same uprawnienia jak Użytkownik niezarejestrowany.

6. Aby zalogować się do Portalu, Użytkownik zarejestrowany podaje następujące dane:

 • Adres e-mail
 • Hasło

7. Każdemu Użytkownikowi zarejestrowanemu Portal nadaje unikalny numer Użytkownika (numer ID), który jest przyporządkowany do Adresu e-mail Użytkownika.

8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania tzw. danych eksploatacyjnych, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie z Portalu, takie jak:

 • Adres IP;
 • Logi cyfrowe;
 • Informację o skorzystaniu z Ciebie z Portalu
 • Typ przeglądarki;
 • Nazwa domeny;
 • Typ systemu operacyjnego.

9. Portal może wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” uniemożliwia korzystanie z Portalu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

10. Zabrania się podawania przez Użytkownika jakichkolwiek danych ujawniających bezpośrednio lub w kontekście pochodzenie rasowe, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, przekonania filozoficzne, przynależność wyznaniową, przynależność partyjną, przynależność związkową, stan zdrowia, kod genetyczny, nałogi, życie seksualne, a także dotyczących skazań, mandatów karnych, orzeczeń o ukaraniu lub innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

§3 W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe?

1. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane przez Nas w celu korzystania przez Ciebie z Usług Portalu, w szczególności: przeglądania i zamieszczania jego treści, w celach księgowych, przeprowadzenia i obsługi przez Nas rozliczeń z Użytkownikami oraz komunikacji z Użytkownikami.
2. Zamieszczając zdjęcie na Portalu wyrażasz zarazem nieodpłatną i nieodwołalną zgodę na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na tym zdjęciu, przez Administratora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- rozpowszechnianie lub opublikowanie tego wizerunku na Portalu przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie wizerunku w taki sposób, aby każdy  mógł mieć do nich dostęp w miejscu na Portalu w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie).

- wykorzystywanie, utrwalenie w pamięci komputera, zmieniania, usuwanie, uzupełnienia, zwielokrotnianie wizerunku (w szczególności w Internecie).

- Indeksowanie wizerunku przez wyszukiwarki;

- tłumaczenie wizerunku na wszystkie języki;

- zapisywanie wizerunku w pamięci komputera

3. Ponadto Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Nas:

 • W celu przeprowadzenia konkursów, np. do powiadomienia o zwycięstwie oraz promowania kolejnych produktów – w przypadku gdy na Portalu organizowane będą Konkursy – jeśli wyrazisz na to zgodę;
 • W celu wysyłania Ci informacji handlowej przez Nas oraz przez podmioty z Nami współpracujące – jeśli wyrazisz na to zgodę;
 • W celach marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Nas oraz uczestnictwa w Naszym programie lojalnościowym – jeśli wyrazisz na to zgodę. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w celach marketowych wyrażasz także zgodę na nieusuwanie wszelkich oznaczeń identyfikujących Ciebie lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatycznym, z którego korzystasz.

4. Zgodę, o której mowa w ust. 2, możesz odwołać w każdym czasie.

§4 Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych?

1. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają:

 • Administrator
 • Jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane z Portalem (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system) – w zakresie określonym przez Administratora;
 • Podmiot wydzierżawiający serwer, tj. : Biznes-Host – Biznes-Host.pl sp. z o.o., ul. Grodziska 17a, 60-363 Poznań, NIP: 779-237-52-44, Regon: 301439993, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000356522, Kapitał zakładowy: 20 000,00 PLN
 • Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

2. Jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy przekazać Twój adres e-mail podmiotom z Nami współpracującym w celu wysłania Ci informacji handlowej lub materiałów marketingowych przez te podmioty. Zgodę tę w możesz odwołać w każdym czasie.

 3. Użytkownicy zobowiązani są nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymali w ramach działania Portalu (w tym także ich Danych Osobowych), chyba że uzyskali zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.

  

§5 Czy moje Dane Osobowe są bezpieczne?

Tak, Twoje Dane Osobowe są należycie zabezpieczone. Serwer, na którym znajduje się Portal, jest obsługiwany przez firmę, która zapewnia bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych, tj. Biznes-Host:  Biznes-Host.pl sp. z o.o., ul. Grodziska 17a, 60-363 Poznań, NIP: 779-237-52-44, Regon: 301439993, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000356522, Kapitał zakładowy: 20 000,00 PLN Środki te zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§6 Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi, jeśli wyrejestruję się z Portalu?

1. Co do zasady, usuwamy Twoje Dane Osobowe i nie będziemy ich przetwarzać. Usunięcie następuje w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia wyrejestrowania. Na żądanie Użytkownika dane te zostaną usunięte wcześniej.

2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:

 • są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Portalu. Rozliczenie Usługi przedstawione Tobie nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystałeś, chyba że zażądałeś szczegółowych informacji w tym zakresie;
 • są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu;
 • są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
 • w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.

3. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych do celów marketingowych, to Dane te mogą być przetwarzane w tych celach po tym, jak się wyrejestrowałeś, z tym, że dopuszcza się jedynie zestawianie Danych Osobowych dotyczących korzystania przez Ciebie z różnych usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Ciebie z Portalu (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia twojej odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych obowiązani jesteśmy utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Portalu. Dlatego zawsze korzystaj z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.

§7 Jakie mam jeszcze prawa odnośnie moich Danych Osobowych?

1. W każdym czasie masz prawo żądać usunięcia z Portalu Twoich danych osobowych. Jeśli jednak Dane te są niezbędne do korzystania z Portalu, takie żądanie jest równoznaczne ze zgłoszeniem zamiaru wyrejestrowania się z Portalu. Robisz to w zakładce: „edytuj konto”

2. Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych, jak i ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Nas swoich Danych Osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania z Portalu, z zastrzeżeniem Danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Dokonujesz tego wchodząc w zakładkę: „edytuj konto”. Jednakże zmiana danych, których podanie jest niezbędne do korzystania z Portalu, wymaga uzgodnienia z Administratorem.

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Design Media