Jak zostać funkcjonariuszem PSP z tzw. „ulicy” na nowych zasadach?

Jak zostać funkcjonariuszem PSP z tzw. „ulicy” na nowych zasadach?

Jak zostać funkcjonariuszem PSP z „ulicy” na nowych zasadach? 

Osoby, które starały się o przyjęcie dobrze wiedzą, że trzeba spełnić całą masę wymogów, a rekrutacja trwa sporo czasu. Jednak wielu podejmuje to wyzwanie i po kilku miesiącach stają się funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Od niecałego roku Komenda Główna PSP wprowadziła nowe wytyczne dotyczące procesu postępowania kwalifikacyjnego. Zmieniło się wiele, a czy na lepsze oceńcie sami.

Zacznijmy od podstawowych wymagań, które musi spełnić kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Wszystkie zasady opisuje ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, ze zm.).

Kandydat do pracy w PSP musi spełnić szereg wymagań ustawowych takich jak (tutaj oprócz testu sprawności fizycznej nie zmieniło się nic):

-posiadać obywatelstwo polskie,

-korzystać w pełni z praw publicznych,

-nie być karanym za przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowe,

-posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej z wpisem do książeczki wojskowej kat. A,

-posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

-posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby, która po wstępnej weryfikacji potwierdzana jest orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW (przeciwwskazania: noszenie okularów lub szkieł kontaktowych),

-zaliczyć test sprawności fizycznej – zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.10.2005r. (Dz. U. Nr 261, poz. 2191) na ocenę minimum dobrą, przy uzyskaniu przez kandydata zaliczeń z wszystkich ćwiczeń składających się na ten test: próba wydolnościowa oraz próba wysokościowa (wejście na drabinę na wysokość 20m ustawioną pod kątem 75 stopni w pełnej asekuracji), sprawdzian z pływania – przepłynięcie 50m dowolnym stylem w czasie maksymalnym 1 minuta 30sekund.

 

Warunki dodatkowe brane pod uwagę przy wstępnej kwalifikacji:

-prawo jazdy kat. C i wyżej,

-uprawnienia przydatne w służbie np. obsługa podnośników, drabin mechanicznych, uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego,

-wykształcenie wyższe – techniczne o profilu przydatnym w PSP np. budownictwo, chemia, ochrona środowiska.

Jeżeli spełniamy wyżej wymienione wymagania możemy przejść do formalności. Musimy przygotować następujące dokumenty:

-list motywacyjny,

-życiorys (pisany odręcznie),

-kserokopie dokumentów (dowód osobisty, książeczki wojskowej, świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie .

Pamiętajmy o dołączeniu oświadczeń, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania (w zależności od komendy może być to strona internetowa czy tablica informacyjna w siedzibie komendy). Musimy dołączyć również oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwa skarbowe oraz oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych.

Do wszystkich dokumentów pamiętajmy o dołączeniu aktualnego zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do udziału w teście sprawności fizycznej, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testów.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z czterech etapów, po każdym etapie kandydat ma prawo do wglądu punktacji.

I etap: przegląd pod względem spełnienia wymogów ustawowych i kompletności dokumentów złożonych przez kandydata i ocena punktowa za posiadane wykształcenie i kwalifikacje. W tym etapie można zdobyć 60 punktów. Tutaj zmieniło się dosłownie wszystko.

1. wyszkolenie pożarnicze PSP tj. kurs podstawowy – 15 punktów,

2. wyszkolenie pożarnicze PSP tj. kurs uzupełniający (podoficerski) – 20 punktów,

3. wyszkolenie pożarnicze PSP tj. technik pożarnictwa – 25 punktów,

4. wyszkolenie pożarnicze PSP tj. inżynier pożarnictwa – 30 punktów,

5. wyszkolenie pożarnicze OSP tj. szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP oraz KPP – 10 punktów,

6. wyszkolenie pożarnicze OSP jak wyżej oraz w zakresie ratownictwa technicznego – 15 punktów,

7. wyszkolenie pożarnicze OSP jak wyżej i w zakresie działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa wodnego 20 punktów,

 

Za wyżej wymienione wyszkolenia punkty otrzymuje się tylko z jednego tytułu.

8. wykształcenie wyższe – inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w SGSP – 5 punktów,

9. uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego – 15 punktów,

10. wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym w PSP na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby – 15 punktów,

11. prawo jazdy kat. C lub CE – 10 punktów,

12. prawo jazdy kat. CE i DE – 15 punktów,

13. inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku – za każde 5 punktów (w sumie do 15 punktów – np. uprawnienia do obsługi podnośników, drabin mechanicznych itp.).

Do punktów za kwalifikacje wymienione w punktach 8-9 dolicza się punkty za kwalifikacje wymienione w punktach 5-7. Jeżeli ich suma jest większa niż 30 to do dalszego postępowania przyjmuje się 30 punktów.

Kwalifikacje opisane w punktach 5-7 oraz 11-13 uwzględnia się obligatoryjnie przy naborze na stanowiska bezpośrednio związane z udziałem w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

14. Dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym lub obsługi w jednostce organizacyjnej PSP, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór – 15 punktów.

 

II etap: składa się z testu sprawności fizycznej (wg oceny zaliczony/niezaliczony, bez punktów preferencyjnych, tak jak to było dotychczas). Nieprzystąpienie do testu lub jego niezaliczenie powoduje wykluczenie z dalszego postępowania.

Test sprawności fizycznej składa się z tych samych konkurencji co we wcześniejszych wytycznych. Bieg na 50m, 1000m oraz podciąganie na drążku. Oczywiście nie można zapomnieć o próbie wydolnościowej oraz pływaniu, którego wcześniej nie było.

III etap: pisemny test wiedzy składający się z 20 pytań związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej, to kolejna nowa zasada – 20 punktów.

IV etap: rozmowa kwalifikacyjna z członkami komisji rekrutacyjnej – 30 punktów.

 

Po każdym etapie postępowania wyniki są publikowane oraz każdy kandydat może wnieść zastrzeżenia co do etapu postępowania oraz jej wyników. Rozpatrzenie zastrzeżeń następuje w ciągu 1 dnia roboczego.

Kandydaci, którzy zdobędą największą ilość punktów, kierowani są do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW na test psychologiczny oceniający stopień przydatności do służby oraz następnie na badania lekarskie oceniające stan zdrowia.

 

Na podstawie wytycznych KG PSP, foto/SGSP

Strażacki.pl

Jak zostać funkcjonariuszem PSP z „uli

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet